Nye tal frå overnattingsstatistikken syner at det var om lag 2,3 millionar Merk skilnaden på «overnattingar» og «gjestar». Ein gjest kan stå for fleire overnattingar. ved Tala omfattar overnattingar på hotell, hyttegrend, campingplassar og vandrarheim. i mars 2022. Det var 957 000 fleire norske overnattingar enn i mars i fjor. Dei utanlandske overnattingane auka med 413 000 i same periode.

Talet på overnattingar varierer i løpet av året og mønsteret gjentar seg kvart år. Sesongjustering nyttast for å fjerne det vi kallar sesongvariasjonar, som for eksempel ferieavvikling, frå månadlege eller kvartalsvise statistiske tidsseriar. Justeringa for sesongmønsteret, gjer det mogleg å følgje den underliggande utviklinga frå månad til månad. viser ei auke på 14,7 prosent frå februar 2022 til mars 2022.

På hotella var det totalt 1,8 millionar overnattingar i mars i år, som er heile 1,2 millionar fleire enn i mars 2021. Norske overnattingar auka med heile 933 000.

– Talet på hotellovernattingar er det høgste talet som SSB har målt for norske overnattingar i mars månad, seier rådgjevar Kristin Aasestad i SSB.

Det var om lag 328 000 utanlandske overnattingar ved hotella i mars, ein auke på 261 000. Med det begynner talet på utanlandske overnattingar på hotella å nærme seg nivå frå før pandemien.

I dei aller fleste fylka vart overnattingar ved hotella meir enn dobla og for ein del fylker var dei opp mot tredobla. Ekstra stor auke var det i Troms og Finnmark der auken var på 257 prosent og Oslo der auka var på heile 659 prosent.

– Hotella i Oslo vart spesielt hardt råka av koronapandemien. I den fyrste heile månaden utan reiserestriksjonar på ei lang stund, ser ein at både dei norske og dei utanlandske gjestane igjen besøker hotella i Oslo, seier Kristin Aasestad.

Figur 1. Hotellovernattingar per fylke mars månad. 2021 og 2022

Utlendingane var tilbake

Det var 507 000 utanlandske overnattingar fordelt på alle kommersielle overnattingsverksemder i mars i år, meir enn fem gonger så mange som mars i fjor. Justert for sesongvariasjonar, er det det høgste nivået på overnattingar som er målt sia mars 2020.

Utbrotet av koronaviruset og tiltak som til dømes innreiserestriksjonar for utanlandske turistar, som vart innført frå mars 2020, fekk dramatiske konsekvensar for dei kommersielle overnattingsverksemdene med bortfall av utanlandske turistar i lange periodar.

– Etter gjenopning av landet i midten av februar, har dei utanlandske turistane funne vegen tilbake til Noreg, seier Kristin Aasestad.

Talet på utanlandske overnattingar er nesten tilbake på same nivå som åra før pandemien. I 2018 og 2019 var det høvesvis 560 000 og 571 000 utanlandske overnattingar i mars.

Figur 2. Overnattingar i alt etter bustadland. Mars 2017-2022

I samsvar med definisjonar frå Eurostat, er flyktningar frå Ukraina som bur ved kommersielle overnattingsverksemder i Noreg fjerna i talgrunnlaget for statistikken, sjølv om det skjer ei økonomisk aktivitet på hotella. Denne type aktivitet er ikkje å rekne for netter innanfor feriereiser, yrkesreiser eller kurs- og konferanse. Vi klarar ikkje å skilje ut alle overnattingar gjorde av flyktningar frå Ukraina. På overnattingsverksemder som har over 25 gjestedøgn frå Ukraina i løpet av mars, er gjestedøgna fjerna frå talgrunnlaget. Hotell som er reine mottak- og beredskapshotell er halde utanfor statistikken. I åra før koronapandemien var det mellom 1000 og 2000 overnattingar av gjester frå Ukraina ved dei kommersielle overnattingsverksemdene i mars månad i Noreg.

I publiseringa for januar 2022 vart sesongjusterte tal for overnattingar og losjiomsetning publisert for fyrste gang. Det er ofte betydelege sesongvariasjonar i månadstal som gjer det vanskeleg å direkte tolke utviklinga frå ein månad til den neste. Ved å trekke ut sesongvariasjonar frå tala får vi betre informasjon om den underliggande utviklinga i serien og kan samanlikne påfølgjande månader. Klikk her for meir informasjon om kvifor månadstal sesongjusteres.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spreiinga av koronaviruset i Noreg. Overnattingsverksemdene har blitt kraftig påverka av dette, noko som har ført til at aktivitetsmønsteret frå mars 2020 har vore annleis enn kva vi vanlegvis observerer. Sesongjusteringa under koronakrisa blir gjort på ein slik måte at tal frå og med krisa inntrefte ikkje inngår i grunnlaget for berekninga av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og følgjande månader som ekstremverdiar.

Dette betyr at glatta sesongjustert ikkje vil bli berekna og i staden vil glatta sesongjusterte tal og sesongjusterte tal følgje kvarandre. Eit viktig unntak er siste observasjon, der glatta sesongjustert tal berre er ein framskriven verdi og siste observasjon inngår ikkje. Glatta sesongjusterte tal frå og med mars 2020 vil såleis være vanskelege å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalingar frå Eurostat.