Ferske tal frå overnattingsstatistikken viser at det var om lag 2,4 millionar ved i oktober 2022, ein nedgang på 0,5 prosent frå oktober 2021. Det var 1,9 millionar norske overnattingar, 5,6 prosent færre ein i fjor og 409 000 utanlandske overnattingar, ein oppgang på 33 prosent.

– Etter opphevinga av reiserestriksjonane i september i fjor, var det rekordmange norske overnattingar i Noreg i oktober 2021. I år har vi hatt fleire moglegheiter til å reise utanlands og dermed ser vi ein liten nedgang for norske overnattingar, seier seniorrådgjevar Kristin Aasestad i SSB.

8 av 10 overnattingar i oktober i år var på hotell. Norske hotellovernattingar vart redusert med 5,7 prosent, medan dei utanlandske auka med 41 prosent samanlikna med i fjor.

Fleire norske hotellovernattingar enn i 2019

Samanlikna med oktober 2019 var det 66 000 fleire norske overnattingar på hotell, som er ein auke på 4,3 prosent.

– Norske overnattingar ved hotella er tilbake til nivået før pandemien. Sidan gjenopninga tidlegare i år har det i alle månader vore fleire norske hotellovernattingar enn i tilsvarande månad i 2019, seier Kristin Aasestad.

Figur 1a. Norske hotellovernattingar i år målt mot 2019

Figur 1b. Utanlandske hotellovernattingar i år målt mot 2019

Trass fleire månader utan reiserestriksjonar var det i oktober i år framleis færre utanlanske overnattingar enn i oktober 2019. Totalt mangla 1 av 5 utanlandske overnattingar, og særskilt mangla dei frå Asia.

Hausten er vanlegvis høgsesong for arrangement og konferansar ved norske hotell. I år var det 294 000 overnattingar i forbindelse med kurs og konferansar. Målt mot oktober i 2019 var dette ein auke på 4,0 prosent. Hotellovernattingar med ferie og fritid som formål auka med 11 prosent medan dei med yrkesformål gjekk ned 13 prosent.

Regionale skilnader

Dei fleste fylka hadde små endringar i hotellovernattingar samanlikna med oktober 2019. Auken var størst i Agder, med 22 prosent, etterfølgt av Innlandet og Vestfold og Telemark. I Oslo var det ein nedgang for både norske og utanlandske overnattingar samanlikna med oktober for tre år sidan.

Figur 2. Hotellovernattingar etter fylke. Oktober 2019 og 2022

Liten nedgang på campingplassar og hyttegrender

Det var 220 000 overnattingar ved norske campingplassar i oktober, ein nedgang på 1,1 prosent frå oktober i fjor. Norske overnattingar gjekk ned 3,5 prosent medan utanlandske overnattingar auka med 18 prosent.

Ved var det om lag 215 000 overnattingar, 2,1 prosent færre enn i fjor.

– Dei siste tre årane har vore utfordrande for bransjen. Gjennom pandemiåra 2020 og 2021 valde fleire campingplassar og hyttegrender, og særskilt dei som var avhengige av utlendingar å stenge. I år melder fleire at høge straumprisar har ført til stengde campingplassar og hyttegrender, seier Kristin Aasestad.

I samsvar med definisjonar Eurostat, er flyktningar frå Ukraina som bur ved kommersielle overnattingsverksemder i Noreg fjerna i talgrunnlaget for statistikken, sjølv om det skjer ei økonomisk aktivitet på hotella. Denne type aktivitet er ikkje å rekne for netter innanfor feriereiser, yrkesreiser eller kurs- og konferanse. Vi klarar ikkje å skilje ut alle overnattingar gjorde av flyktningar frå Ukraina. På overnattingsverksemder som har over 25 gjestedøgn frå Ukraina i løpet av oktober, er gjestedøgna fjerna frå talgrunnlaget. Hotell som er reine mottak- og beredskapshotell er halde utanfor statistikken. I åra før koronapandemien var det mellom 300 og 1 500 overnattingar av gjester frå Ukraina ved dei kommersielle overnattingsverksemdene i oktober månad i Noreg.

I publiseringa for januar 2022 vart sesongjusterte tal for overnattingar og losjiomsetning publisert for fyrste gang.  Det er ofte betydelege sesongvariasjonar i månadstal som gjer det vanskeleg å direkte tolke utviklinga frå ein månad til den neste. Ved å trekke ut sesongvariasjonar frå tala får vi betre informasjon om den underliggande utviklinga i serien og kan samanlikne påfølgjande månader. Klikk her for meir informasjon om kvifor månadstal sesongjusteres.