Offentlig sektor i Norge er preget av høy grad av digitalisering, og stadig flere offentlige tjenester tilbys via digitale kanaler. Selv om mange innbyggere er i stand til å bruke digitale tjenester, er det en del som havner utenfor. Digitaliseringsdirektoratet anslår at omtrent 20 prosent av befolkningen er sårbare for å stå utenfor de digitale løsningene.

Figur 1. Andeler i offentlig sektor som tilbyr tiltak til brukere med svak digital kompetanse. 2023. Prosent

I årets undersøkelse Digitalisering og IKT i offentlig sektor ble det blant annet stilt et spørsmål om ulike tiltak for brukere med svak digital kompetanse. Svarene viser at det vanligste tilbudet til brukerne er fysisk veiledning hos virksomheten, kommunen eller fylkeskommunen. Ni av ti kommuner har denne tjenesten. En like stor andel er registrert blant fylkeskommuner, mens for statlige virksomheter er den lavere, litt over halvparten.

Ser vi på tilbud om opplæring i digitale ferdigheter, ligger kommuner foran øvrig offentlig sektor. Så mange som seks av ti tilbyr kurs i digital kompetanse. For staten utgjør andelen tre av ti. Bare to av de ti fylkeskommunene tilbyr opplæringen.

Både kommuner, fylkeskommuner og stat oppgir å ha spørre- og søknadsskjemaer på papir. Den høyeste andelen finner vi også blant kommuner, med sju av ti som har papirskjema. Blant fylker utgjør den samme andelen halvparten, og blant statlige virksomheter fire av ti.

Mest deling av åpne data i fylkeskommuner

Figur 2. Andeler i offentlig sektor som deler åpne data i tråd med regjeringens 'Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data'. 2022-2023. Prosent

Sammenlikner vi deling av Ifølge Felles datakatalog – data.norge.no, er åpne data informasjon som er gjort tilgjengelig slik at den kan leses og tolkes av både maskiner og mennesker, og som alle kan få tilgang til, bruke og dele. For mer informasjon, se Veileder for tilgjengeliggjøring av åpne data på data.norge.no. i stat, fylkeskommuner og kommuner, finner vi fylkeskommunene på toppen. Åtte av de ti fylkeskommunene deler dataene i tråd med regjeringens «Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data». Deretter følger statlige virksomheter. Her er det seks av ti som deler åpne data. Blant kommuner er det snaut halvparten. For stat og kommuner er årets andeler nesten uendret fra 2022, mens andelen fylkeskommuner som delte data i 2022, var litt høyere enn i år.

Flere sliter med å rekruttere IKT/IT-spesialister

Digitalisering i offentlig sektor avhenger av sektorens tilgang til riktig IKT-kompetanse. Blant statlige virksomheter utgjør andelen som har ansatt eller prøvd å ansette IKT/IT-spesialister i løpet av det siste året, seks av ti. Det er omtrent like mange som i 2022. Ni av ti statlige virksomheter som har forsøkt å rekruttere, svarer at de har hatt problemer med det, mot omtrent åtte av ti i 2022. Blant kommuner oppgir litt over halvparten å ha rekruttert eller forsøkt å rekruttere personer med IKT/IT-kompetanse i løpet av det siste året. Sju av ti kommuner slet med det, en økning fra omtrent seks av ti i 2022. Samtlige fylkeskommuner har ansatt eller prøvd å ansette IKT-spesialister, og ni av de ti har opplevd det som problematisk, mot fem av de åtte fylkeskommunene som forsøkte å rekruttere i 2022.