Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd og ble gjennomført på oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Undersøkelsen inngår som datagrunnlag i et større forskningsprosjekt. Sammen med registerdata utgjør undersøkelsen datamaterialet til prosjektet «Power, Structure and Technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market». Prosjektet fokuserer på hvordan teknologi endrer et foretak og en arbeidsplass.

Til undersøkelsen ble det trukket et representativt utvalg på nærmere 10 000 foretak med flere enn 10 ansatte innenfor privat sektor. Utvalget er trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF) etter en utvalgsplan utarbeidet av ISF. Utvalgsplanen er nærmere beskrevet i avsnitt 2.1. For å kunne studere utviklingen over tid, er 700 av foretakene i utvalget tatt med fordi disse har underliggende virksomheter som var med i en tilsvarende undersøkelse fra 2012 (Holmøy, 2012).

Datainnsamlingen foregikk i perioden 15. oktober til 20. desember 2020, og dataene ble samlet inn ved hjelp av elektronisk skjema. I forkant av intervjuet ble det sendt ut informasjonsbrev til foretakene i Altinn, med lenke til innlogging i skjema.

Totalt deltok nesten 70 prosent av foretakene i utvalget. Svarprosenten varierer fra 60 til 74 prosent etter størrelse på foretakene, og er høyest blant foretak med mellom 76 og 100 ansatte.

Da dette er en ren webundersøkelse, vet vi ikke så mye om hvorfor 30 prosent av foretakene ikke har ønsket å delta. Undersøkelsen har ikke svarplikt, noe som trolig har påvirket svarinngangen i ganske stor grad.