Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13679: Fagfelt, utdanningsnivå med todelt videregående skolenivå og arbeidsstyrkestatus (inkl. NEET), etter alder og kjønn 2016 - 2021

Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
Malin Pettersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 563
19.12.2022 08:00
Bosatte (personer):
personer
Andel av bosatte (prosent):
prosent
Bosatte (personer):
Uken som inneholder den 16. november
Andel av bosatte (prosent):
Uken som inneholder den 16. november
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle utdanningsnivå , Grunnskolenivå , Videregående skolenivå ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fagfelt i alt , Allmenne fag , Humanistiske og estetiske fag ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tabellen ble 19. desember 2022 oppdatert med endelige tall for 2021. Se fotnoter for mer informasjon.
Endelige tall
Tabellen ble 19. desember 2022 oppdatert med endelige tall for 2021. I de tidligere publiserte tallene ble informasjon om selvstendig næringsdrivende for 2020 benyttet for å bedre statistikkens aktualitet, altså året før statistikkåret. Dette betegnes som foreløpige tall og innebar noe større usikkerhet i tallene. For mer informasjon, se delen «Hyppighet og aktualitet» under «Administrative opplysninger» i «Om statistikken».

Statistikken er derfor oppdatert med endelige tall etter at opplysningene om selvstendig næringsdrivende fra statistikkåret 2021 ble tilgjengelige. Disse mangler imidlertid et fåtall observasjoner, men dette påvirker ikke tolkningen av de publiserte tallene. For mer informasjon, se delen «Sammenlignbarhet over tid og sted» under Produksjon» i «Om statistikken».

I tillegg ble tallene for 2020 og 2021 oppdatert med nytt uttrekk av aktive deltakere på introduksjonsordningen fra Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). For mer informasjon, se delen «Sammenlignbarhet over tid og sted» under Produksjon» i «Om statistikken».

Begge årgangene ble også oppdatert med ny informasjon om registrerte arbeidsledige fra Nav. Dette skyldes forbedringer gjennomført etter at Nav mottok svært mange søknader om permitteringer og dagpenger under koronapandemien.
Prioritert arbeidsstyrkestatus
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».

Kategorien «Andre» på nivå 2 inkluderer blant annet mottakere av kontantstøtte, enslig forsørgerstønad, sosialhjelp og personer med ukjent status.

«Utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak» på nivå 4 innebærer følgende arbeidsstyrkestatuser fra nivå 2: «Registrerte arbeidsledige», «Mottakere av arbeidsavklaringspenger/uføretrygd», «Mottakere av AFP/alderspensjon» og «Andre». For aldersgruppen 15-29 år brukes gjerne begrepet NEET.

Ved bruk av prioritert arbeidsstyrkestatus på nivå 2 kan også tabell 12423 og 12424 brukes til å finne tall for personer utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak på landsnivå. Disse tabellene kan fordeles på kjønn, alder, utdanningsnivå og innvandringskategori.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.