Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13679: Fagfelt, utdanningsnivå med todelt videregående skolenivå og arbeidsstyrkestatus (inkl. NEET), etter alder og kjønn 2016 - 2022

Malin Pettersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 563
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
29.08.2023 08:00
Bosatte (personer):
personer
Andel av bosatte (prosent):
prosent
Bosatte (personer):
Uken som inneholder den 16. november
Andel av bosatte (prosent):
Uken som inneholder den 16. november
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle utdanningsnivå , Grunnskolenivå , Videregående skolenivå ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fagfelt i alt , Allmenne fag , Humanistiske og estetiske fag ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tabellen ble 29. august 2023 oppdatert med foreløpige tall for 2022. Se fotnotene nedenfor for mer informasjon.
Foreløpige tall
Tallene for siste årgang er foreløpige. For å forbedre statistikkens aktualitet benyttes informasjon om selvstendig næringsdrivende fra 2021 i de foreløpige tallene, altså året før statistikkåret 2022. Dette betegnes som foreløpige tall og innebærer noe større usikkerhet i tallene. Statistikken oppdateres med endelige tall når opplysningene om selvstendig næringsdrivende fra statistikkåret er tilgjengelige. For mer informasjon, se delen «Hyppighet og aktualitet» under «Administrative opplysninger» i «Om statistikken».

Økning i antall med ukjent status i de foreløpige tallene for 2022
Det er en økning i antallet med ukjent status i de foreløpige tallene for 2022 sammenlignet med endelige tall for 2021. Nyankomne ukrainske flyktninger står bak en stor del av denne økningen. Disse var registrert som bosatt i Folkeregisteret per 30. november 2022, men finnes ikke igjen rundt samme tidspunkt i andre inkluderte registre over aktiviteter og ytelser, slik som arbeid, utdanning, introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger eller sosialhjelp.

Dette kan skyldes at det tar noe tid fra personene blir bosatt etter avtale mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og kommunen til personene får vedtak om introduksjonsprogram. Kommunen har i henhold til integreringsloven plikt til å tilby introduksjonsprogram snarest mulig og senest innen 3 måneder etter bosetting. Når det gjelder fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, har de kun en rett, ikke plikt, til å delta i introduksjonsprogrammet. Det kan gjøre at noen velger å ikke delta av ulike grunner. I tillegg kan noen være bosatt uten avtale med IMDi og kommunen, og har dermed heller ikke rett til introduksjonsprogrammet.
Mangler i informasjon om høyeste oppnådde utdanningsnivå i de foreløpige 2022-tallene
De foreløpige tallene for 2022 mangler informasjon om høyeste fullførte utdanningsnivå per 1. oktober 2022 for noen personer. De som hadde et registrert utdanningsnivå per 1. oktober 2021 har fått dette imputert. Det betyr at utdanning fullført mellom 1. oktober 2021 og 2022 ikke kommer med for disse personene. Etter imputeringen er det fortsatt en økning i antall med uoppgitt eller ingen fullført utdanning fra 2021 til de foreløpige tallene for 2022. Hele eller deler av denne økningen kan være en ikke-reell økning på grunn av manglene i utdanningsinformasjonen.
Prioritert arbeidsstyrkestatus
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».

Kategorien «Andre» på nivå 2 inkluderer blant annet mottakere av kontantstøtte, enslig forsørgerstønad, sosialhjelp og personer med ukjent status.

«Utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak» på nivå 4 innebærer følgende arbeidsstyrkestatuser fra nivå 2: «Registrerte arbeidsledige», «Mottakere av arbeidsavklaringspenger/uføretrygd», «Mottakere av AFP/alderspensjon» og «Andre». For aldersgruppen 15-29 år brukes gjerne begrepet NEET.

Ved bruk av prioritert arbeidsstyrkestatus på nivå 2 kan også tabell 12423 og 12424 brukes til å finne tall for personer utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak på landsnivå. Disse tabellene kan fordeles på kjønn, alder, utdanningsnivå og innvandringskategori.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.