Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13526: KOSTRA-nøkkeltall for miljøforvaltning (K) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
Gjeldende overordnede planer nyere enn 5 år som angår naturmangfold, landskap, friluftsliv, folkehelse, universell utforming, kulturminner, klima og energi samt klimatilpasning som kommunen har utarbeidet i alt (antall):
antall
Innsigelser til reguleringsplaner i alt begrunnet med miljøvernhensyn inkl. kulturminner (antall):
antall
Areal som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar):
dekar
Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen (prosent):
prosent
Andel av tettstedsarealer i kommunen som er avsatt til leke- og rekreasjonsområder (prosent):
prosent
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
km
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent):
prosent
Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring som er avsatt i alt i kommunen (km):
km
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger (kr):
kr
Gjeldende overordnede planer nyere enn 5 år som angår naturmangfold, landskap, friluftsliv, folkehelse, universell utforming, kulturminner, klima og energi samt klimatilpasning som kommunen har utarbeidet i alt (antall):
31.12
Innsigelser til reguleringsplaner i alt begrunnet med miljøvernhensyn inkl. kulturminner (antall):
31.12
Areal som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar):
31.12
Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen (prosent):
31.12
Andel av tettstedsarealer i kommunen som er avsatt til leke- og rekreasjonsområder (prosent):
31.12
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
31.12
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent):
31.12
Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring som er avsatt i alt i kommunen (km):
31.12
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
31.12
Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Gjeldende overordnede planer nyere enn 5 år som angår naturmangfold, landskap, friluftsliv, folkehelse, universell utforming, kulturminner, klima og energi samt klimatilpasning som kommunen har utarbeidet i alt (antall) , Innsigelser til reguleringsplaner i alt begrunnet med miljøvernhensyn inkl. kulturminner (antall) , Areal som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder KOSTRA-nøkkeltall for miljøforvaltning.

Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.