Kommuneregnskap

Til toppen

13212: Finansielle nøkkeltall fra konsolidert bevilgnings- og balanseregnskap i prosent av brutto driftsinntekter, etter regnskapsbegrep (K) 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Pensjonsforpliktelse , Disposisjonsfond (K) , Regnskapsmessig merforbruk (K) ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder ni utvalgte og beskrivende konsoliderte nøkkeltall for å gi en overordnet oversikt over kommuneøkonomien.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.
Tabellen gir en oversikt over sentrale konsoliderte regnskapsbegrep sett i forhold til brutto driftsinntekter, og er med på å gi en oversikt over kommunens økonomiske handlingsrom. Dataene vises som absolutte tall i 1000 kr, samt andeler (i prosent av brutto driftsinntekter).

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.