Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

13111: Utvalgte nøkkeltall for plan-, byggesak og miljøområdet i KOSTRA (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) , Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) , Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.