Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13111: Utvalgte nøkkeltall for plan-, byggesak og miljøområdet i KOSTRA (K) (avslutta serie) 2015 - 2020

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
15.06.2021 08:00
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent):
prosent
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent):
prosent
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent):
prosent
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent):
prosent
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall):
antall
Byggesøknader i alt behandlet (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager):
dager
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager):
dager
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent):
prosent
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
antall
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall):
antall
Selvkostgrad i byggesaker (prosent):
prosent
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall):
antall
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent):
31.12
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent):
31.12
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent):
31.12
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent):
31.12
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall):
31.12
Byggesøknader i alt behandlet (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager):
31.12
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent):
31.12
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
31.12
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall):
31.12
Selvkostgrad i byggesaker (prosent):
31.12
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) , Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) , Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.