Til toppen
12913: Økonomisk oversikt drift kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
art
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 41 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen gir en standardisert oversikt over alle utgifter og inntekter vedrørende kommunens drift. Alle tall er i 1000 kr.

Tabellen omfatter det vi tidligere kalte «kommunekassa». Data er hentet fra innrapporterte bevilgningsregnskap fra kommunene. Du finner tilsvarende tabell for kommunen inklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12328: Økonomisk oversikt drift, etter art (K).

Vi gjør oppmerksom på at fordelingen mellom skatt på inntekt og formue og naturressursskatt (sistnevnte vist under Andre direkte og indirekte skatter) ikke nødvendigvis er riktig for alle kommunene. Inntektene fra naturressursskatt kan være for lave, mens personskatteinntektene kan være tilsvarende for høye.

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til en mer riktig fordeling av eierandeler i IKSer, korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende.

I 2019 er det for Oslo utgiftsført 230 mill. som er knyttet til tilbakebetaling av all eiendomsskatt for 2016, og 151 mill. som gjelder tilbakebetaling for bolig for 2017.

Rettinger:
Det var brukt feil definisjon av variabelen 'Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon' slik at summen av de enkelte utgiftsbegrepene ikke stemte overens med Sum driftsutgifter.
Feilen er rettet for alle årgangene. Rettet til publiseringen 16. mars 2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken