Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen

12905: Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av utvalgte kommunale formålsbygg, etter art og funksjon (K) 2015 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder tall for forvaltnings- drift og vedlikeholdekostnader på utvalgte kommunale og kommunale formålsforetak sine formålsbygg. Samt utgiftene fordelt på antall kvadratmeter av bygningene som kommunen og foretakene eier.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med de ulike byggene og art korrigerte brutto driftsutgifter som er aktuell.

Brukerveiledning for statistikkbanken