Eiendomsskatt

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12843: Eiendomsskatt (K) 2007 - 2024

Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
18.06.2024 08:00
Har kommunen innført eiendomsskatt? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt i hele kommunen (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Generell eiendomsskattesats (per 1000):
per 1000
Differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer (per 1000):
per 1000
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft? (år):
år
Har kommunen innført bunnfradrag? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Hva er størrelsen på bunnfradraget? (kr):
kr
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall år med fritak for nye boliger (år):
år
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historiske bygninger? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr):
kr
Eiendomsskatt i alt (1000 kr):
1000 kr
Eiendomsskatt fra boliger og fritidsboliger (1000 kr):
1000 kr
Eiendomsskatt fra annen eiendom enn boliger og fritidsboliger (1000 kr):
1000 kr
Herav eiendomsskatt fra vannkraftanlegg (1000 kr):
1000 kr
Herav eiendomsskatt fra vindkraftverk (1000 kr):
1000 kr
Herav eiendomsskatt fra petroleumsanlegg (1000 kr):
1000 kr
Herav eiendomsskatt fra næringseiendom m.m. (1000 kr):
1000 kr
Gjennomsnittlig årlig eiendomsskatt for boliger i kommunen (kr):
kr
Har kommunen innført eiendomsskatt? (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt i hele kommunen (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Generell eiendomsskattesats (per 1000):
31.12
Differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer (per 1000):
31.12
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft? (år):
31.12
Har kommunen innført bunnfradrag? (ja=1, nei=0):
31.12
Hva er størrelsen på bunnfradraget? (kr):
31.12
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger? (ja=1, nei=0):
31.12
Antall år med fritak for nye boliger (år):
31.12
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historiske bygninger? (ja=1, nei=0):
31.12
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (ja=1, nei=0):
31.12
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (ja=1, nei=0):
31.12
Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr):
31.12
Eiendomsskatt i alt (1000 kr):
31.12
Eiendomsskatt fra boliger og fritidsboliger (1000 kr):
31.12
Eiendomsskatt fra annen eiendom enn boliger og fritidsboliger (1000 kr):
31.12
Herav eiendomsskatt fra vannkraftanlegg (1000 kr):
31.12
Herav eiendomsskatt fra vindkraftverk (1000 kr):
31.12
Herav eiendomsskatt fra petroleumsanlegg (1000 kr):
31.12
Herav eiendomsskatt fra næringseiendom m.m. (1000 kr):
31.12
Gjennomsnittlig årlig eiendomsskatt for boliger i kommunen (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har kommunen innført eiendomsskatt? (ja=1, nei=0) , Har eiendomsskatt i hele kommunen (ja=1, nei=0) , Har eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0) ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Det er brudd i tidsserien for KOSTRA-gruppene mellom 2019 og 2020 når det gjelder inndelingen etter folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter. Se kodelister for KOSTRA-gruppene i 2019 og 2020.
Brudd i tidsserien fra 2023 til 2024. 1580 Haram er ny kommune fra og med 2024. Haram er skilt ut fra 1507 Ålesund som har fått kommunenummer 1508 Ålesund fra og med 2024. Bruddet er forholdsvis begrenset og gjelder tall for landet i alt, landet uten Oslo, tall for Møre og Romsdal fylke og KOSTRA-gruppe 1 der Haram er med. KOSTRA-gruppe 11 der Ålesund er med, vil ikke være berørt før neste år når tall for eiendomsskatteinntekt for 2024 publiseres.

Brudd i tidsserien fra 2019 til 2020 for aggregerte tall som landet i alt, fylker med videre. Dette på grunn av omfattende kommunesammenslåinger gjeldende fra og med 2020. KOSTRA-gruppe-inndelingen er også ny fra og med 2020. Kommune- og fylkeskommunenumre gjeldende fra og med 2020 er brukt også for årgangene 2007-2019. Kommuner som har slått seg sammen fra og med 2020, vil ikke ligge med tall bakover i tid. For å se tall for 2007-2019 for enkeltkommunene i de sammenslåtte kommunene, se den avsluttede tabellen 12503. Tall for eiendomsskatteinntekt for 2019 for kommuner som er slått sammen i 2020 finner man i tabell 12364 Finansielle grunnlagsdata. Sammenslåtte kommuner som ikke har etablert felles nytt eiendomsskatteregime i 2020, eller som ikke har harmonisert skattesatsene, vil mangle data helt eller delvis for perioden 2020 - 2023.

I 2019 er det for Oslo, utgiftsført 230 mill. som er knyttet til tilbakebetaling av all eiendomsskatt for 2016, og 151 mill. som gjelder tilbakebetaling av eiendomsskatt fra boliger for 2017.
Tall ble rettet 18.06.2024. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0)

Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftanlegg/-nett, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.

Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0)

Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftanlegg/-nett, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.

Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr)

Eiendomsskatt for enebolig på 120 kvm (kr): Variabelen er et anslag og bør brukes med forsiktighet, spesielt ved sammenlikning mellom kommuner.

Eiendomsskatt i alt (1000 kr)

Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.

Eiendomsskatt fra boliger og fritidsboliger (1000 kr)

Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.

Eiendomsskatt fra annen eiendom enn boliger og fritidsboliger (1000 kr)

Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.