Brann- og ulukkesvern

Til toppen

12767: Beregnet avstand og kjøretid langs vei til nærmeste brannstasjon (K) 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
type brannstasjon
persentil

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgfri variabel

type brannstasjon


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

persentil

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. P10 , P20 , P30 ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Median (P50) vises dersom man ikke velger persentil.
Tallene i denne tabellen representerer ikke responstid. Tallene er en beregning av kjøretid og distanse langs vei, gjort på grunnlag av vegnettverket og transportkostnader (tid og distanse) som oppgitt i nasjonal vegdatabank (NVDB), samt plassering av bosatte adresser og brannstasjoner. I NVDB blir alle fergestrekninger tilegnet en effektiv fartsgrense på 12,3 km/t. Avstand og kjøretid langs vei er beregnet fra brannstasjoner til bosatte adresse. Depoter er ikke inkludert i analysen.
persentil
For et statistisk materiale er persentilene de 99 variabelverdiene (P1-P99) som deler opp materialet i 100 like store deler. Eksempelvis er P10 (den tiende persentilen) den variabelverdien hvor 10 prosent av observasjonene er mindre enn P10. P50 er medianen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
type brannstasjon
Døgnkasernert stasjon
Brannstasjonen har mannskaper i kontinuerlig vakt.
Dagkasernert stasjon
Brannstasjonen har mannskaper i vakt innenfor vanlig arbeidstid.
Ikke kasernert stasjon
Personell innkalles ved behov.

Brukerveiledning for statistikkbanken