Brann- og ulukkesvern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12767: Beregnet avstand og kjøretid langs vei til nærmeste brannstasjon (K) 2019

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 81
24.10.2019 08:00
Avstand langs vei (km):
km
Kjøretid langs vei (minutter):
minutter
Avstand langs vei (km):
31.12.
Kjøretid langs vei (minutter):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. P10 , P20 , P30 ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Median (P50) vises dersom man ikke velger persentil.

persentil

For et statistisk materiale er persentilene de 99 variabelverdiene (P1-P99) som deler opp materialet i 100 like store deler. Eksempelvis er P10 (den tiende persentilen) den variabelverdien hvor 10 prosent av observasjonene er mindre enn P10. P50 er medianen.
Tallene i denne tabellen representerer ikke responstid. Tallene er en beregning av kjøretid og distanse langs vei, gjort på grunnlag av vegnettverket og transportkostnader (tid og distanse) som oppgitt i nasjonal vegdatabank (NVDB), samt plassering av bosatte adresser og brannstasjoner. I NVDB blir alle fergestrekninger tilegnet en effektiv fartsgrense på 12,3 km/t. Avstand og kjøretid langs vei er beregnet fra brannstasjoner til bosatte adresse. Depoter er ikke inkludert i analysen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

type brannstasjon

Døgnkasernert stasjon

Brannstasjonen har mannskaper i kontinuerlig vakt.

Dagkasernert stasjon

Brannstasjonen har mannskaper i vakt innenfor vanlig arbeidstid.

Ikke kasernert stasjon

Personell innkalles ved behov.