Brann- og ulukkesvern

Til toppen

12767: Beregnet avstand og kjøretid langs vei til nærmeste brannstasjon (K) 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. P10 , P20 , P30 ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Median (P50) vises dersom man ikke velger persentil.

persentil

For et statistisk materiale er persentilene de 99 variabelverdiene (P1-P99) som deler opp materialet i 100 like store deler. Eksempelvis er P10 (den tiende persentilen) den variabelverdien hvor 10 prosent av observasjonene er mindre enn P10. P50 er medianen.
Tallene i denne tabellen representerer ikke responstid. Tallene er en beregning av kjøretid og distanse langs vei, gjort på grunnlag av vegnettverket og transportkostnader (tid og distanse) som oppgitt i nasjonal vegdatabank (NVDB), samt plassering av bosatte adresser og brannstasjoner. I NVDB blir alle fergestrekninger tilegnet en effektiv fartsgrense på 12,3 km/t. Avstand og kjøretid langs vei er beregnet fra brannstasjoner til bosatte adresse. Depoter er ikke inkludert i analysen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

type brannstasjon

Døgnkasernert stasjon

Brannstasjonen har mannskaper i kontinuerlig vakt.

Dagkasernert stasjon

Brannstasjonen har mannskaper i vakt innenfor vanlig arbeidstid.

Ikke kasernert stasjon

Personell innkalles ved behov.