12703: Utvalgte grunnlagstall for plan- og søknadsbehandling samt freda kulturminner (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsinntekter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner (årsverk):
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til automatisk fredete kulturminner (årsverk):
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner (årsverk):
årsverk
Vedtaksår for fylkeskommunal plan for kulturminner og kulturmiljø (år):
år
Bygge- og rivesaker i alt i områder med bevaringsstatus, som kulturminneforvaltningen har gitt uttalelse til (antall):
antall
Behandlede dispensesjonssøknader fra kommunale planer som angår kulturminner (antall):
antall
Behandlede dispensesjonssøknader fra fredningsvedtak i medhold av kulturminneloven §§ 15a, 19 og 20 i alt (antall):
antall
Mottatte saker i alt om offentlige og større private tiltak ift automatisk freda kulturminner (antall):
antall
Arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen (antall):
antall
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført skjøtsel av automatisk fredete kulturminner uten tilskkudd fra RA i rapporteringsåret (antall):
antall
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall):
antall
Fylkeskommunens kostnader i forbindelse med registreringer i mindre, private tiltak (kr):
kr
Beløp som fylkeskommunen har krevd dekning for etter kulturminneloven § 10 (kr):
kr
Referansetid
Brutto driftsinntekter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner (årsverk):
31.12
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til automatisk fredete kulturminner (årsverk):
31.12
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner (årsverk):
31.12
Vedtaksår for fylkeskommunal plan for kulturminner og kulturmiljø (år):
31.12
Bygge- og rivesaker i alt i områder med bevaringsstatus, som kulturminneforvaltningen har gitt uttalelse til (antall):
31.12
Behandlede dispensesjonssøknader fra kommunale planer som angår kulturminner (antall):
31.12
Behandlede dispensesjonssøknader fra fredningsvedtak i medhold av kulturminneloven §§ 15a, 19 og 20 i alt (antall):
31.12
Mottatte saker i alt om offentlige og større private tiltak ift automatisk freda kulturminner (antall):
31.12
Arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen (antall):
31.12
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført skjøtsel av automatisk fredete kulturminner uten tilskkudd fra RA i rapporteringsåret (antall):
31.12
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall):
31.12
Fylkeskommunens kostnader i forbindelse med registreringer i mindre, private tiltak (kr):
31.12
Beløp som fylkeskommunen har krevd dekning for etter kulturminneloven § 10 (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalgte grunnlagstall for plan- og søknadsbehandling samt freda kulturminner
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken