Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12703: Utvalgte grunnlagstall for plan- og søknadsbehandling til kulturminner (F) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
Brutto driftsinntekter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner (årsverk):
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til automatisk fredete kulturminner (årsverk):
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner (årsverk):
årsverk
Vedtaksår for fylkeskommunal plan for kulturminner og kulturmiljø (år):
år
Bygge- og rivesaker i alt i områder med bevaringsstatus, som kulturminneforvaltningen har gitt uttalelse til (antall):
antall
Behandlede dispensesjonssøknader fra kommunale planer som angår kulturminner (antall):
antall
Behandlede dispensesjonssøknader fra fredningsvedtak i medhold av kulturminneloven §§ 15a, 19 og 20 i alt (antall):
antall
Mottatte saker i alt om offentlige og større private tiltak ift automatisk freda kulturminner (antall):
antall
Arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen (antall):
antall
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført skjøtsel av automatisk fredete kulturminner uten tilskkudd fra RA i rapporteringsåret (antall):
antall
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall):
antall
Fylkeskommunens kostnader i forbindelse med registreringer i mindre, private tiltak (kr):
kr
Beløp som fylkeskommunen har krevd dekning for etter kulturminneloven § 10 (kr):
kr
Brutto driftsinntekter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner (årsverk):
31.12
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til automatisk fredete kulturminner (årsverk):
31.12
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner (årsverk):
31.12
Vedtaksår for fylkeskommunal plan for kulturminner og kulturmiljø (år):
31.12
Bygge- og rivesaker i alt i områder med bevaringsstatus, som kulturminneforvaltningen har gitt uttalelse til (antall):
31.12
Behandlede dispensesjonssøknader fra kommunale planer som angår kulturminner (antall):
31.12
Behandlede dispensesjonssøknader fra fredningsvedtak i medhold av kulturminneloven §§ 15a, 19 og 20 i alt (antall):
31.12
Mottatte saker i alt om offentlige og større private tiltak ift automatisk freda kulturminner (antall):
31.12
Arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen (antall):
31.12
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført skjøtsel av automatisk fredete kulturminner uten tilskkudd fra RA i rapporteringsåret (antall):
31.12
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall):
31.12
Fylkeskommunens kostnader i forbindelse med registreringer i mindre, private tiltak (kr):
31.12
Beløp som fylkeskommunen har krevd dekning for etter kulturminneloven § 10 (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsinntekter (1000 kr) , Brutto driftsutgifter (1000 kr) , Årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner (årsverk) ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000