Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12671: Gebyr, omfang av og saksbehandlingstid i alt og for ulike etapper, for private forslag til detaljreguleringer (K) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
Gebyr for privat forslag til detaljreguleringsplan (kr):
kr
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
A. Samlet tid medgått fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret (dager):
dager
B. Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager):
dager
B1. Av dette kommunens administrative saksbehandlingstid (dager):
dager
B2. Av dette kommunens saksbehandlingstid fra mottatt planforslag til høring og offentlig ettersyn (dager):
dager
C. Forslagsstillers samlede tid (dager):
dager
C1. Av dette forslagsstillers tid fra oversendte uttalelser til endelig planforslag (dager):
dager
D. Andre aktørers lovhjemlede saksbehandlingstid: Offentlig høring og ettersyn (dager):
dager
E. Samlet saksbehandlingstid i alt fra høring og offentlig ettersyn til vedtak (dager):
dager
E1. Av dette kommunens tid fra høring og ettersyn til oversending til forslagsstiller (dager):
dager
E2. Av dette forslagsstillers tid fra oversendte uttalelser til innlevering av komplett planforslag (dager):
dager
E3. Av dette kommunens tid til administrativ saksbehandling fra nytt planforslag til sluttbehandling (dager):
dager
E4. Av dette kommunens saksbehandlingstid i politiske organer (dager):
dager
Gebyr for privat forslag til detaljreguleringsplan (kr):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
A. Samlet tid medgått fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret (dager):
31.12
B. Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager):
31.12
B1. Av dette kommunens administrative saksbehandlingstid (dager):
31.12
B2. Av dette kommunens saksbehandlingstid fra mottatt planforslag til høring og offentlig ettersyn (dager):
31.12
C. Forslagsstillers samlede tid (dager):
31.12
C1. Av dette forslagsstillers tid fra oversendte uttalelser til endelig planforslag (dager):
31.12
D. Andre aktørers lovhjemlede saksbehandlingstid: Offentlig høring og ettersyn (dager):
31.12
E. Samlet saksbehandlingstid i alt fra høring og offentlig ettersyn til vedtak (dager):
31.12
E1. Av dette kommunens tid fra høring og ettersyn til oversending til forslagsstiller (dager):
31.12
E2. Av dette forslagsstillers tid fra oversendte uttalelser til innlevering av komplett planforslag (dager):
31.12
E3. Av dette kommunens tid til administrativ saksbehandling fra nytt planforslag til sluttbehandling (dager):
31.12
E4. Av dette kommunens saksbehandlingstid i politiske organer (dager):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Gebyr for privat forslag til detaljreguleringsplan (kr) , Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) , A. Samlet tid medgått fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret (dager) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.