Plan- og byggesaksbehandling

12671: Gebyr, omfang av og saksbehandlingstid i alt og for ulike etapper, for private forslag til detaljreguleringer (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Gebyr for privat forslag til detaljreguleringsplan (kr):
kr
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
A. Samlet tid medgått fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret (dager):
dager
B. Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager):
dager
B1. Av dette kommunens administrative saksbehandlingstid (dager):
dager
B2. Av dette kommunens saksbehandlingstid fra mottatt planforslag til høring og offentlig ettersyn (dager):
dager
C. Forslagsstillers samlede tid (dager):
dager
C1. Av dette forslagsstillers tid fra oversendte uttalelser til endelig planforslag (dager):
dager
D. Andre aktørers lovhjemlede saksbehandlingstid: Offentlig høring og ettersyn (dager):
dager
E. Samlet saksbehandlingstid i alt fra høring og offentlig ettersyn til vedtak (dager):
dager
E1. Av dette kommunens tid fra høring og ettersyn til oversending til forslagsstiller (dager):
dager
E2. Av dette forslagsstillers tid fra oppstartsmøte til innlevering av komplett planforslag (dager):
dager
E3. Av dette kommunens tid til administrativ saksbehandling fra nytt planforslag til sluttbehandling (dager):
dager
E4. Av dette kommunens saksbehandlingstid i politiske organer (dager):
dager
Referansetid
Gebyr for privat forslag til detaljreguleringsplan (kr):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
A. Samlet tid medgått fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret (dager):
31.12
B. Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager):
31.12
B1. Av dette kommunens administrative saksbehandlingstid (dager):
31.12
B2. Av dette kommunens saksbehandlingstid fra mottatt planforslag til høring og offentlig ettersyn (dager):
31.12
C. Forslagsstillers samlede tid (dager):
31.12
C1. Av dette forslagsstillers tid fra oversendte uttalelser til endelig planforslag (dager):
31.12
D. Andre aktørers lovhjemlede saksbehandlingstid: Offentlig høring og ettersyn (dager):
31.12
E. Samlet saksbehandlingstid i alt fra høring og offentlig ettersyn til vedtak (dager):
31.12
E1. Av dette kommunens tid fra høring og ettersyn til oversending til forslagsstiller (dager):
31.12
E2. Av dette forslagsstillers tid fra oppstartsmøte til innlevering av komplett planforslag (dager):
31.12
E3. Av dette kommunens tid til administrativ saksbehandling fra nytt planforslag til sluttbehandling (dager):
31.12
E4. Av dette kommunens saksbehandlingstid i politiske organer (dager):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken