Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12671: Gebyr, omfang av og saksbehandlingstid i alt og for ulike etapper, for private forslag til detaljreguleringer (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Gebyr for privat forslag til detaljreguleringsplan (kr) , Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) , A. Samlet tid medgått fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret (dager) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.