Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12580: Gjennomsnittlig arbeidstid og arbeidsstyrkestatus for sysselsatte. 7 aldersgrupper 2015 - 2021

Malin Pettersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 563
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
31.08.2022 08:00
Antall sysselsatte:
personer
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per person (timer):
timer
Gjennomsnittlig avtalt stillingsprosent per person:
prosent
Antall sysselsatte:
16.11.
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per person (timer):
16.11.
Gjennomsnittlig avtalt stillingsprosent per person:
16.11.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tabellen ble 31. august 2022 oppdatert med foreløpige tall for 2021. Se fotnoter for mer informasjon.
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Foreløpige tall
Tallene for siste årgang er foreløpige. For å forbedre statistikkens aktualitet, benyttes informasjon om selvstendig næringsdrivende fra 2020 i de foreløpige tallene, altså året før statistikkåret 2021. Dette betegnes som foreløpige tall og innebærer noe større usikkerhet i tallene. Statistikken oppdateres med endelige tall når opplysningene om selvstendig næringsdrivende fra statistikkåret er tilgjengelige. For mer informasjon, se delen «Hyppighet og aktualitet» under «Administrative opplysninger» i «Om statistikken».
Prioritert arbeidsstyrkestatus
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».

«Sysselsatte ellers» på nivå 3 omfatter sysselsatte som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av sysselsatte. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.

«Andre ordninger» på nivå 3 inkluderer blant annet mottakere av kontantstøtte, enslig forsørgerstønad og sosialhjelp.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.