Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen

12580: Gjennomsnittlig arbeidstid og arbeidsstyrkestatus for lønnstakere. 7 aldersgrupper 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

prioritert arbeidsstyrkestatus


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Med utdanningsnivå i denne statistikken menes høyeste fullførte utdanningsnivå i referanseåret.

prioritert arbeidsstyrkestatus

For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».

prioritert arbeidsstyrkestatus

Lønnstakere ellers

Lønnstakere ellers omfatter lønnstakere som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av lønnstakere. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken