Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen

12559: Hovedøkonomi for kommunal eiendomsforvaltning, etter art og funksjon (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen , 130 Administrasjonslokaler , 221 Barnehagelokaler og skyss ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I denne tabellen finner du de viktigste finansielle størrelsene innenfor kommunal eiendomsforvaltning sett opp mot de ulike byggene og innbyggerne som bruker dem.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Utgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale utgifter (prosent)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med art netto driftsutgifter som er aktuell.

Beløp (1000 kr)

Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.

Utgifter for bygg fordelt per innbygger (kr)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner av de ulike bygningstypene sammen med art netto driftsutgifter og brutto driftsutgifter som er aktuelle.

Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med de ulike byggene og art korrigerte brutto driftsutgifter som er aktuell.