Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

12427: Endring i arbeidsstyrkestatus 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

startår Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder i startåret

Totalt 4 Valgte

Søk

utdanningsnivå i startåret

Totalt 5 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 3 Valgte

Søk

prioritert arbeidsstyrkestatus i startåret Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

prioritert arbeidsstyrkestatus i tidsserien Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.12.2018
Kontakt
Nadiya Fedoryshyn, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 345
naf@ssb.no

Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Måleenhet
Bosatte:
personer
Referansetid
Bosatte:
16.11.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
Fra og med 2015 bygger statistikken om sysselsatte på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger.
Med utdanningsnivå i denne statistikken menes høyeste fullførte utdanningsnivå i referanseåret.
prioritert arbeidsstyrkestatus i startåret
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».
utdanningsnivå i startåret
Videregående skolenivå
Videregående skole-nivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken