Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen
12427: Endring i arbeidsstyrkestatus over tid 2008 - 2019
Sist endret
03.09.2020
Kontakt
Nadiya Fedoryshyn, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 345
naf@ssb.no

Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Måleenhet
Bosatte:
personer
Referansetid
Bosatte:
16.11.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
startår
Må velges *
prioritert arbeidsstyrkestatus i startåret
Må velges *
prioritert arbeidsstyrkestatus i tidsserien
Må velges *
kjønn
alder i startåret
utdanningsnivå i startåret
innvandringskategori
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

startår
Må velges *

Totalt 12 Valgte 0

Må velges *

Totalt 8 Valgte 0

Må velges *

Totalt 9 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder i startåret

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
Fra og med 2015 bygger statistikken om sysselsatte på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger.
Med utdanningsnivå i denne statistikken menes høyeste fullførte utdanningsnivå i referanseåret.
prioritert arbeidsstyrkestatus i startåret
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».
utdanningsnivå i startåret
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken