Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12407: Utdanningsfordelt månedslønn og antall år, etter fullført utdanning 2015 - 2023

Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
05.02.2024 08:00
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Alder (år):
år
Avtalt arbeidstid per uke (timer):
timer
Månedslønn (kr):
November
Avtalt månedslønn (kr):
November
Alder (år):
November
Avtalt arbeidstid per uke (timer):
November
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A1 Alle fagfelt , 0 Allmenne fag , 1 Humanistiske og estetiske fag ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn er oppgitt i norske kroner, avrundet til nærmeste tier. For 2015-tallene er referansemåneden september, og altså ikke november som er referansemåneden for årene etter 2015. I tillegg er metoden for å beregne arbeidstid annerledes for 2015-tallene enn for årene etter 2015. Man kan likevel sammenligne 2015 og 2016, men endringer må tolkes med forsiktighet. Mer informasjon om lønnsstatistikken finnes under Om statistikken . Utdanningsdataene i denne tabellen, tabell 12407, gjelder for valgt år (referansetidspunkt er 1.10). Dvs. at for 2020-tallene brukes utdanningsdata for 2020, for 2019-tallene brukes utdanningsdata for 2019, osv. Dette er forskjellig fra tabell «11420: Utdanningsfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring», der utdanningsdata for fjoråret benyttes for valgt år. Dvs. for 2020 benyttes utdanningsdata for 2019, for 2019 benyttes utdanningsdata for 2018, osv. Grunnen til at fjorårets utdanningsdata benyttes i tabell 11420 er at utdanningsdata for gjeldende år ikke er ferdigstilt når lønnsstatistikken for dette året publiseres i februar. Det er også grunnen til at tabell 12407 inneholder foreløpige tall, der utdanningsdata for fjoråret benyttes, frem til nye utdanningsdata er klare. Tabellen blir oppdatert rundt medio august.

utdanningsnivå

Videregående skole (nivå 3-5)

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.

Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)

Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.