Kommuneregnskap

Til toppen

12329: Økonomisk oversikt drift kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) (avslutta serie) 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringsinntekter med krav til motytelse i drift ,

Valgt 0 av totalt 41

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over alle utgifter og inntekter vedrørende kommunens drift. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte regnskap på kostraskjema 0A for kommunene. Du finner tilsvarende tabell for kommunen inklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12096: Økonomisk oversikt drift kommune, etter art (K) Tabellen omfatter det vi tidligere kalte «kommunekassa» Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.