Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12329: Økonomisk oversikt drift kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) (avslutta serie) 2015 - 2018

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
16.03.2020 08:00
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Beløp (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringsinntekter med krav til motytelse i drift ,

Valgt 0 av totalt 41

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2019 finner man i tabell 12913: Økonomisk oversikt drift kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) (avslutta serie) 2015 - 2020 under «Avslutta tidsserier» på nettsiden https://www.ssb.no/statbank/list/kommregnko/.

Tabellen gir en standardisert oversikt over alle utgifter og inntekter vedrørende kommunens drift. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte regnskap på kostraskjema 0A for kommunene. Du finner tilsvarende tabell for kommunen inklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12096: Økonomisk oversikt drift kommune, etter art (K) Tabellen omfatter det vi tidligere kalte «kommunekassa»
Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.