Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12321: Økonomisk oversikt investering kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) (avslutta serie) 2015 - 2018

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
16.03.2020 08:00
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Beløp (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter (i investering) , Overføringsinntekter med krav til motytelse, ekskl. mva-kompensasjon ,

Valgt 0 av totalt 35

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2019 finner man i tabell 12914: Økonomisk oversikt investering kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) (avslutta serie) 2015 - 2019 under «Avslutta tidsserier» på nettsiden https://www.ssb.no/statbank/list/kommregnko/.

Tabellen gir en standardisert oversikt over kommunens investeringer og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte kommuneregnskap på kostraskjema 0A. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte «kommuneskassa». Du finner tilsvarende tabell for kommunen inklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12111 Økonomisk oversikt investering kommune, etter art (K)
Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.