Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12294: Utvalgte nøkkeltall for plan- og miljøforvaltning i fylkeskommunene (F) (avslutta serie) 2015 - 2021

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.06.2022 08:00
Årsverk til planbehandling (årsverk):
årsverk
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall):
antall
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall):
antall
Arkeologiske registreringer (antall):
antall
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent):
prosent
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall):
antall
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner (prosent):
prosent
Årsverk til planbehandling (årsverk):
31.12
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall):
31.12
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall):
31.12
Arkeologiske registreringer (antall):
31.12
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent):
31.12
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall):
31.12
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for KNNM - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.