Plan- og byggesaksbehandling

12294: Utvalgte nøkkeltall for plan- og miljøforvaltning i fylkeskommunene (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.03.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Årsverk til planbehandling (årsverk):
årsverk
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall):
antall
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall):
antall
Arkeologiske registreringer (antall):
antall
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent):
prosent
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall):
antall
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent):
prosent
Referansetid
Årsverk til planbehandling (årsverk):
31.12
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall):
31.12
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall):
31.12
Arkeologiske registreringer (antall):
31.12
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent):
31.12
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall):
31.12
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for KNNM - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken