Til toppen
12177: Økonomisk oversikt balanse, etter balansedata (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
balansedata
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 55 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen gir en standardisert oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle tall er i 1000 kr.

Tallene er hentet fra innrapporterte balanseregnskap fra kommuner og kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Balansene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte «kommunekonsern». Du finner tilsvarende tabell for kommunen eksklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12179 Økonomisk oversikt balanse kommune ekskl. KF og IKS, etter balansedata.

Vi gjør oppmerksom på at konserninterne fordringer og gjeld vises som egne variabler, men de inngår ikke i sumbegrepene. Dersom det er differanse mellom fordringer og gjeld i kommuneregnskapet og i særbedriftene, så vil ikke sum eiendeler stemme overens med sum gjeld og egenkapital.
Nederst i tabellen vises variabler med eventuell differanse mellom fordringer og gjeld i kommunen og særbedriften(e). Om variablene er lik 0 er fordringer og/eller gjeld mellom kommunen og særbedriften(e) ført riktig, eller at kommunen ikke har særbedrifter. Om variablene ikke er lik 0 viser det at fordringer og/eller mellom kommunen og særbedriften(e) er feilført, eller at kommuneregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert.

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til en mer riktig fordeling av eierandeler i IKSer, korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende.

Rettinger:
Variabelen Regnskapsmessig merforbruk, kapittel 5900 hadde feil fortegn for 2016. Rettet til publiseringen 15. juni 2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken