Fylkeskommuneregnskap

12176: Økonomisk oversikt balanse, etter balansedata (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

balansedata Velg minst en verdi

Totalt 55 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte balanser på kostraskjema 0D for fylkeskommunene og skjema 0L for fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Balansene til IKS er fordelt på eierfylkeskommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskonsern'. Du finner tilsvarende tabell for fylkeskommunen eksklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12178 'Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner ekskl. FKF og IKS, etter balansedata (F)' Konserninterne fordringer og gjeld vises som egne variabler, men de inngår ikke i sumbegrepene. Nederst i tabellen vises variabler med eventuell differanse mellom fordringer og gjeld i fylkeskommunen og særbedriften(e). Om variablene er lik 0 er fordringer og/eller gjeld mellom fylkeskommunen og særbedriften(e) ført riktig, eller at fylkeskommunen ikke har særbedrifter. Om variablene ikke er lik 0 viser det at fordringer og/eller mellom fylkeskommunen og særbedriften(e) er feilført, eller at fylkesregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert. RETTINGER ETTER PUBLISERINGEN 15.03.2019: Balansedata for 2018 som ble publisert 15. mars var basert på et mangelfullt datagrunnlag. En programmeringsfeil i SSB medførte at balansedataene fra særbedriftene ikke ble regnet med. Feilen omfatter alle fylkeskommunene som har særbedrifter, bortsett fra Oslo, og samtlige summer og gjennomsnitt (regiongrupper, fylker og landet med og uten Oslo). Feilen omfatter alle variablene i denne tabellen. Rettedato: 20.03.2019 Balansedata for Oslo fylkeskommune er rettet for regnskapsåret 2018. Begrunnelsen for rettingen er at feilen i de opprinnelige dataene har hatt vesentlig innvirkning på landstallene. Feilen omfatter de samme variablene som også ble rettet 20.03.2019 Rettedato 03.04.2019
På grunn av overgangen til nytt produksjonssystem i KOSTRA, og derav litt forskjell i utregningsmetoden av regnskapstall, kan enkelte regnskapsbegrep vise ulike tall i tabellene på ny struktur i forhold til tallene i gammel struktur for årene 2015 og 2016. Ulikheter kan skyldes at det var feil definisjon i gammel løsning som nå er rettet, samtidig som det kan forekomme feil i tall i de nye tabellene som SSB ikke har oppdaget. Opprettinger av eventuelle feil vil skje fortløpende.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken