Brann- og ulukkesvern

Til toppen

12058: Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall boligbranner (antall) , Boligbranner per 1000 innbygger (antall) , Antall bygningsbranner (antall) ,

Valgt 1 av totalt 34

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall. Til og med 2019 har følgende variabel blitt publisert: Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr). Dette er endret fra og med 2020, og nå publiseres det tall for gebyr per 1.1 i rapporteringsåret. Det gjelder også tilbake i tid. For 2020 har følgende kommuner ikke levert fullstending data: 3814 Kragerø, 3437 Sel kommune, 3411 Ringsaker, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, 1856 Røst, 5052 Leka, 5443 Båtsfjord og 5433 Hasvik. For disse kommunene er det satt inn data fra 2019 for årsverk, a-objekt og piper. Branner, utrykninger og erstatning har data for 2020. På grunn av kommunesammenslåinger fra 1.1.20 er det det 55 bygningsbranner, 33 boligbranner og 384 utrykninger som ikke kan fordeles etter kommune for 2019. De er inkludert i det totale antallet for hele landet. F.o.m. 1.1.2018 er følgende kommuner slått sammen: 0728 Lardal og 0709 Larvik til 0712 Larvik. 0702 Holmestrand og 0714 Hof til 0715 Holmestrand kommune. 0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme til 0729 Færder kommune. Dette medfører at for årgang 2017 er noen indikatorer for Lardal kommune inkludert i Larvik kommune (0709), noen indikatorer for Hof kommune er inkludert i Holmestrand kommune (0702), og noen indikatorer for Nøtterøy kommune er inkludert i Tjøme kommune (0723). Endringer i IKS-samarbeid mellom brannvesen og kommuner har medført at for enkelte kommuner er det er benyttet IKS-samarbeid gyldig f.o.m. 1.1.18 for årsverksdata. Tjenestedata for inkluderer innsendte data til DSB innen frist. En kommune manglet data for 2017, og denne kommunen manglet også i 2016: 1818 Herøy kommune. Her er det lagt inn tjenestedata fra 2015. For 2016 manglet også 1920 Lavangen kommune, og her er det lagt inn tjenestedata for 2015. F.o.m. 1.1.2017 ble følgende kommuner slått sammen: 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke til 0710 Sandefjord. For årgang 2016 er data for 0719 Andebu inkludert i 0706 Sandefjord. Tjenestedata for 2016-årgangen inkluderer innsendte data til DSB innen frist. To kommuner manglet, 1818 Herøy kommune og 1920 Lavangen kommune, og for disse er det lagt inn tjenestedata for 2015. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.