Brann- og ulukkesvern

Til toppen

11997: Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern (K) 2015 - 2020

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) , Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) , Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken