Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11994: Helsestasjons- og skolehelsetjenesteårsverk, etter utdanning (K) (avslutta serie) 2015 - 2022

Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 98
15.06.2023 08:00
Avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsestjenesten per 10 000 innbyggere 0-5 år (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk (årsverk):
31.12
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk):
31.12
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsestjenesten per 10 000 innbyggere 0-5 år (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Helsestasjons- og skolehelsetjenesteårsverk etter utdanning. Datakilde: SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk og KOSTRA-skjema 1 SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Det er også gjort justeringer i metoden for å beregne årsverk for selvstendig næringsdrivende. Det var en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette ga utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper. Antakelig er enkelte årsverkstall fortsatt litt for høye i 2022. Årsverkstallene på kommunenivå tar ikke høyde for eventuelle kjøp og salg over kommunegrenser. Det tar heller ikke høyde for interkommunale samarbeid. Hvis flere kommuner har interkommunale samarbeid om ulikt personell, vil årsverkene bare være registrert på vertskommunen. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA fom. 2022. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)

Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper. Antakelig er enkelte årsverkstall fortsatt litt for høye i 2022.