Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11967: Resultater i videregående opplæring (F) 2015 - 2022

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.03.2023 08:00
Avlagte fag- og svenneprøver (antall):
antall
Beståtte fag- og svenneprøver (antall):
antall
Beståtte fag- og svenneprøver (prosent):
prosent
Elever alle trinn forrige skoleår (antall):
antall
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret (antall):
antall
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret (prosent):
prosent
Avlagte fag- og svenneprøver (antall):
01.10
Beståtte fag- og svenneprøver (antall):
01.10
Beståtte fag- og svenneprøver (prosent):
01.10
Elever alle trinn forrige skoleår (antall):
01.10
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret (antall):
01.10
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret (prosent):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Resultater i videregående opplæring. Tallene er etter elevens bostedsfylke. Der bostedsfylke er blank settes det til skolefylke. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.