Kommunal forvaltning av landbruksarealer

11950: Utvalgte nøkkeltall landbruk (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr):
1000 kr
Landbrukseiendommer (antall):
antall
Jordbruksbedrifter (antall):
antall
Jordbruksareal i drift (dekar):
dekar
Produktivt skogareal (dekar):
dekar
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar):
dekar
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar):
dekar
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar):
dekar
Godkjent nydyrka areal (dekar):
dekar
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall):
antall
Referansetid
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr):
31.12
Landbrukseiendommer (antall):
31.12
Jordbruksbedrifter (antall):
31.12
Jordbruksareal i drift (dekar):
31.12
Produktivt skogareal (dekar):
31.12
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar):
31.12
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar):
31.12
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar):
31.12
Godkjent nydyrka areal (dekar):
31.12
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Landbruk, utvalgte nøkkeltall
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken