Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11950: Utvalgte nøkkeltall landbruk (K) 2015 - 2021

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
15.06.2022 08:00
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr):
1000 kr
Landbrukseiendommer (antall):
antall
Jordbruksbedrifter (antall):
antall
Jordbruksareal i drift (dekar):
dekar
Produktivt skogareal (dekar):
dekar
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar):
dekar
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar):
dekar
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar):
dekar
Godkjent nydyrka areal (dekar):
dekar
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall):
antall
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr):
31.12
Landbrukseiendommer (antall):
31.12
Jordbruksbedrifter (antall):
31.12
Jordbruksareal i drift (dekar):
31.12
Produktivt skogareal (dekar):
31.12
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar):
31.12
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar):
31.12
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar):
31.12
Godkjent nydyrka areal (dekar):
31.12
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) , Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) , Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000