Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11914: Gjennomføring i videregående opplæring, etter utdanningsprogram i vg1 og gjennomføringstid (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
16.03.2020 08:00
Elever og lærlinger (antall):
antall
Elever og lærlinger som startet i vg1 fem år tidligere (prosent):
prosent
Elever og lærlinger (antall):
31.12
Elever og lærlinger som startet i vg1 fem år tidligere (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I gjennomføringsanalysen tar en utgangspunkt i elever som startet i vg1 for første gang et bestemt år, for deretter å beskrive status etter fem år. Tallene er etter elevens bostedsfylke ved fylte 16 år. Med normert tid menes den tid et kurs i videregående opplæring skal gjennomføres på i henhold til kursets læreplan for en heltidselev. Normert tid tilsvarer normalt treårig opplæring for elever og fireårig opplæring for lærlinger (to år i skole og to år i bedrift). Det er avdekket mangler i Nasjonal utdanningsdatabase ved at noen avlagte og beståtte fagprøver de siste årene ikke er registrert. Dette gjelder enkelte opplæringsløp innenfor elektrofag og teknikk og industriell produksjon der læretid følger etter tre år i skole. Disse manglene, som berørte gjennomføringsårgangene 2010-2015, 2011-2016 og 2012-2017 er rettet opp.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.