Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

11914: Gjennomføring i videregående opplæring, etter utdanningsprogram i vg1 og gjennomføringstid (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I gjennomføringsanalysen tar en utgangspunkt i elever som startet i vg1 for første gang et bestemt år, for deretter å beskrive status etter fem år. Tallene er etter elevens bostedsfylke ved fylte 16 år. Med normert tid menes den tid et kurs i videregående opplæring skal gjennomføres på i henhold til kursets læreplan for en heltidselev. Normert tid tilsvarer normalt treårig opplæring for elever og fireårig opplæring for lærlinger (to år i skole og to år i bedrift). Det er avdekket mangler i Nasjonal utdanningsdatabase ved at noen avlagte og beståtte fagprøver de siste årene ikke er registrert. Dette gjelder enkelte opplæringsløp innenfor elektrofag og teknikk og industriell produksjon der læretid følger etter tre år i skole. Disse manglene, som berørte gjennomføringsårgangene 2010-2015, 2011-2016 og 2012-2017 er rettet opp.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.