Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

11842: Fylkesveier. Tunneler, bruer og veisikring (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 37 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2020
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Fylkesvei med årsdøgnstrafikk (ÅDT)>5 000 (km):
km
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn (km):
km
Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent):
prosent
Bruer på fylkesvei (antall):
antall
Bruer med aksellast under 10 tonn (antall):
antall
Bruer på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
antall
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
km
Fylkesvei dekkelagt siste år (km):
km
Europa-/riksveier (km):
km
Fylkesvei med fartsgrense 50 km/t eller lavere (km):
km
Fylkesvei med 4 felt (km):
km
Nye fire felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år (km):
km
Fylkesvei åpnet for trafikk siste år (km):
km
Fylkesveier (km):
km
Gang- og sykkelvei langs fylkesvei (km):
km
Gang- og sykkelveier langs fylkesvei i byer>5 000 innbygere (km):
km
Strekning tilrettelagt for gående og syklende siste år (km):
km
Holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei (km):
km
Kollektivfelt langs fylkesvei (m):
m
Kommunal vei (km):
km
Fylkesvei stedvis lappet siste år (km):
km
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter (km):
km
Forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år (km):
km
Fylkesvei med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) (km):
km
To og tre felts fylkesvei med midtdeler (m):
m
Private veier (km):
km
Midtekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye to og tre felts fylkesvei siste år (km):
km
Skredutsatte punkter utbedret siste år (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei med lengde over 500 meter (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
antall
Fylkesveier uten fast dekke, ÅDT>5000 (km):
km
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn (km):
km
Underganger på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
antall
Fylkesvei uten fast dekke (km):
km
Støyskjermer og voller langs fylkesvei (m):
m
Referansetid
Fylkesvei med årsdøgnstrafikk (ÅDT)>5 000 (km):
31.12
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn (km):
31.12
Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent):
31.12
Bruer på fylkesvei (antall):
31.12
Bruer med aksellast under 10 tonn (antall):
31.12
Bruer på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
31.12
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
31.12
Fylkesvei dekkelagt siste år (km):
31.12
Europa-/riksveier (km):
31.12
Fylkesvei med fartsgrense 50 km/t eller lavere (km):
31.12
Fylkesvei med 4 felt (km):
31.12
Nye fire felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Fylkesvei åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Fylkesveier (km):
31.12
Gang- og sykkelvei langs fylkesvei (km):
31.12
Gang- og sykkelveier langs fylkesvei i byer>5 000 innbygere (km):
31.12
Strekning tilrettelagt for gående og syklende siste år (km):
31.12
Holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei (km):
31.12
Kollektivfelt langs fylkesvei (m):
31.12
Kommunal vei (km):
31.12
Fylkesvei stedvis lappet siste år (km):
31.12
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter (km):
31.12
Forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år (km):
31.12
Fylkesvei med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) (km):
31.12
To og tre felts fylkesvei med midtdeler (m):
31.12
Private veier (km):
31.12
Midtekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye to og tre felts fylkesvei siste år (km):
31.12
Skredutsatte punkter utbedret siste år (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei med lengde over 500 meter (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
31.12
Fylkesveier uten fast dekke, ÅDT>5000 (km):
31.12
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn (km):
31.12
Underganger på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
31.12
Fylkesvei uten fast dekke (km):
31.12
Støyskjermer og voller langs fylkesvei (m):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

11842 Fylkesveier. Tunneler, bruer og veisikring F KostraSamferdsel0067
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken