Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11842: Fylkesveier. Tunneler, bruer og veisikring (F) 2015 - 2022

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
27.03.2023 08:00
Fylkesvei med årsdøgnstrafikk (ÅDT)>5 000 (km):
km
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn (km):
km
Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent):
prosent
Bruer på fylkesvei (antall):
antall
Bruer med aksellast under 10 tonn (antall):
antall
Bruer på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
antall
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
km
Fylkesvei dekkelagt siste år (km):
km
Europa-/riksveier (km):
km
Fylkesvei med fartsgrense 50 km/t eller lavere (km):
km
Fylkesvei med 4 felt (km):
km
Nye fire felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år (km):
km
Fylkesvei åpnet for trafikk siste år (km):
km
Fylkesveier (km):
km
Gang- og sykkelvei langs fylkesvei (km):
km
Gang- og sykkelveier langs fylkesvei i byer>5 000 innbygere (km):
km
Strekning tilrettelagt for gående og syklende siste år (km):
km
Holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei (km):
km
Kollektivfelt langs fylkesvei (m):
m
Kommunal vei (km):
km
Fylkesvei stedvis lappet siste år (km):
km
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter (km):
km
Forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år (km):
km
Fylkesvei med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) (m):
m
To og tre felts fylkesvei med midtdeler (m):
m
Private veier (km):
km
Midtekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye to og tre felts fylkesvei siste år (km):
km
Skredutsatte punkter utbedret siste år (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei med lengde over 500 meter (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
antall
Fylkesveier uten fast dekke, ÅDT>5000 (km):
km
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn (km):
km
Underganger på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
antall
Fylkesvei uten fast dekke (km):
km
Støyskjermer og voller langs fylkesvei (m):
m
Fylkesvei med årsdøgnstrafikk (ÅDT)>5 000 (km):
31.12
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn (km):
31.12
Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent):
31.12
Bruer på fylkesvei (antall):
31.12
Bruer med aksellast under 10 tonn (antall):
31.12
Bruer på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
31.12
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
31.12
Fylkesvei dekkelagt siste år (km):
31.12
Europa-/riksveier (km):
31.12
Fylkesvei med fartsgrense 50 km/t eller lavere (km):
31.12
Fylkesvei med 4 felt (km):
31.12
Nye fire felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Fylkesvei åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Fylkesveier (km):
31.12
Gang- og sykkelvei langs fylkesvei (km):
31.12
Gang- og sykkelveier langs fylkesvei i byer>5 000 innbygere (km):
31.12
Strekning tilrettelagt for gående og syklende siste år (km):
31.12
Holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei (km):
31.12
Kollektivfelt langs fylkesvei (m):
31.12
Kommunal vei (km):
31.12
Fylkesvei stedvis lappet siste år (km):
31.12
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter (km):
31.12
Forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år (km):
31.12
Fylkesvei med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) (m):
31.12
To og tre felts fylkesvei med midtdeler (m):
31.12
Private veier (km):
31.12
Midtekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye to og tre felts fylkesvei siste år (km):
31.12
Skredutsatte punkter utbedret siste år (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei med lengde over 500 meter (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
31.12
Fylkesveier uten fast dekke, ÅDT>5000 (km):
31.12
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn (km):
31.12
Underganger på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
31.12
Fylkesvei uten fast dekke (km):
31.12
Støyskjermer og voller langs fylkesvei (m):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fylkesvei med årsdøgnstrafikk (ÅDT)>5 000 (km) , Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn (km) , Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 37

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer i tall for veiinfrastruktur fra 2020: Veireferansesystemet i Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble endret fra 2020, noe som har medført at tallene for veiinfrastruktur ikke er direkte sammenlignbare før og etter 2020 (se Om statistikken). Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent)

.

Bruer på fylkesvei (antall)

.

Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km)

Mangler data for Innlandet, Vestland og Rogaland for 2022.