Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11842: Fylkesveier. Tunneler, bruer og veisikring (F) 2015 - 2022

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
15.06.2023 08:00
Fylkesvei med årsdøgnstrafikk (ÅDT)>5 000 (km):
km
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn (km):
km
Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent):
prosent
Bruer på fylkesvei (antall):
antall
Bruer med aksellast under 10 tonn (antall):
antall
Bruer på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
antall
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
km
Fylkesvei dekkelagt siste år (km):
km
Europa-/riksveier (km):
km
Fylkesvei med fartsgrense 50 km/t eller lavere (km):
km
Fylkesvei med 4 felt (km):
km
Nye fire felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år (km):
km
Fylkesvei åpnet for trafikk siste år (km):
km
Fylkesveier (km):
km
Gang- og sykkelvei langs fylkesvei (km):
km
Gang- og sykkelveier langs fylkesvei i byer>5 000 innbygere (km):
km
Strekning tilrettelagt for gående og syklende siste år (km):
km
Holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei (km):
km
Kollektivfelt langs fylkesvei (m):
m
Kommunal vei (km):
km
Fylkesvei stedvis lappet siste år (km):
km
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter (km):
km
Forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år (km):
km
Fylkesvei med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) (m):
m
To og tre felts fylkesvei med midtdeler (m):
m
Private veier (km):
km
Midtekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye to og tre felts fylkesvei siste år (km):
km
Skredutsatte punkter utbedret siste år (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei med lengde over 500 meter (antall):
antall
Tunneler på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
antall
Fylkesveier uten fast dekke, ÅDT>5000 (km):
km
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn (km):
km
Underganger på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
antall
Fylkesvei uten fast dekke (km):
km
Støyskjermer og voller langs fylkesvei (m):
m
Fylkesvei med årsdøgnstrafikk (ÅDT)>5 000 (km):
31.12
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn (km):
31.12
Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent):
31.12
Bruer på fylkesvei (antall):
31.12
Bruer med aksellast under 10 tonn (antall):
31.12
Bruer på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
31.12
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km):
31.12
Fylkesvei dekkelagt siste år (km):
31.12
Europa-/riksveier (km):
31.12
Fylkesvei med fartsgrense 50 km/t eller lavere (km):
31.12
Fylkesvei med 4 felt (km):
31.12
Nye fire felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Fylkesvei åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Fylkesveier (km):
31.12
Gang- og sykkelvei langs fylkesvei (km):
31.12
Gang- og sykkelveier langs fylkesvei i byer>5 000 innbygere (km):
31.12
Strekning tilrettelagt for gående og syklende siste år (km):
31.12
Holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei (km):
31.12
Kollektivfelt langs fylkesvei (m):
31.12
Kommunal vei (km):
31.12
Fylkesvei stedvis lappet siste år (km):
31.12
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter (km):
31.12
Forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år (km):
31.12
Fylkesvei med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) (m):
31.12
To og tre felts fylkesvei med midtdeler (m):
31.12
Private veier (km):
31.12
Midtekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye to og tre felts fylkesvei siste år (km):
31.12
Skredutsatte punkter utbedret siste år (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei med lengde over 500 meter (antall):
31.12
Tunneler på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
31.12
Fylkesveier uten fast dekke, ÅDT>5000 (km):
31.12
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn (km):
31.12
Underganger på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter (antall):
31.12
Fylkesvei uten fast dekke (km):
31.12
Støyskjermer og voller langs fylkesvei (m):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fylkesvei med årsdøgnstrafikk (ÅDT)>5 000 (km) , Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn (km) , Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 37

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer i tall for veiinfrastruktur fra 2020: Veireferansesystemet i Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble endret fra 2020, noe som har medført at tallene for veiinfrastruktur ikke er direkte sammenlignbare før og etter 2020 (se Om statistikken). Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Innlandet og Nordland-Nordlánnda for 2021. Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Innlandet, Vestland og Rogaland for 2022. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier (prosent)

Mangler data for Innlandet, Vestland og Rogaland for 2022.

Bruer på fylkesvei (antall)

.

Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (km)

Mangler data for Innlandet, Vestland og Rogaland for 2022.