KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Kari Solaas Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 81
krs@ssb.no

Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
coh@ssb.no

Måleenhet
Innbyggere (antall):
antall
Kvinner (antall):
antall
Menn (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000):
per 1000
Døde i løpet av året (antall):
antall
Døde per 1000 innbyggere (per 1000):
per 1000
Innflyttere (antall):
antall
Utflytting (antall):
antall
Netto innflytting (antall):
antall
Skilte og separerte 16-66 år (antall):
antall
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent):
prosent
Enslige innbyggere 80 år og over (antall):
antall
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent):
prosent
Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall):
antall
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden (prosent):
prosent
Uførepensjonister 16-66 år (antall):
antall
Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent):
prosent
Registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år (antall):
antall
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent):
prosent
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (antall):
antall
Andel innvandrerbefolkning (prosent):
prosent
Samlet fruktbarhetstall (antall):
antall
Forventet levealder ved fødsel, kvinner (år):
år
Forventet levealder ved fødsel, menn (år):
år
Innbyggere som bor i tettsteder per 1.1. (antall):
antall
Reisetid til kommunesenteret (minutter):
minutter
Pendler ut av bostedskommunen (antall):
antall
Referansetid
Innbyggere (antall):
31.12
Kvinner (antall):
31.12
Menn (antall):
31.12
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000):
31.12
Døde i løpet av året (antall):
31.12
Døde per 1000 innbyggere (per 1000):
31.12
Innflyttere (antall):
31.12
Utflytting (antall):
31.12
Netto innflytting (antall):
31.12
Skilte og separerte 16-66 år (antall):
31.12
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent):
31.12
Enslige innbyggere 80 år og over (antall):
31.12
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent):
31.12
Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall):
31.12
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden (prosent):
31.12
Uførepensjonister 16-66 år (antall):
31.12
Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent):
31.12
Registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år (antall):
31.12
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent):
31.12
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (antall):
31.12
Andel innvandrerbefolkning (prosent):
31.12
Samlet fruktbarhetstall (antall):
31.12
Forventet levealder ved fødsel, kvinner (år):
31.12
Forventet levealder ved fødsel, menn (år):
31.12
Innbyggere som bor i tettsteder per 1.1. (antall):
31.12
Reisetid til kommunesenteret (minutter):
31.12
Pendler ut av bostedskommunen (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 28 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Noen utvalgte nøkkeltall på befolkningen i kommunen
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Fødte i løpet av året (antall)
.
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)
Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
Døde i løpet av året (antall)
.
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)
Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
Innflyttere (antall)
Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.
Utflytting (antall)
Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.
Netto innflytting (antall)
Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Brukerveiledning for statistikkbanken