KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (F) 2015 - 2023

Kari Solaas Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 81
Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
17.06.2024 08:00
Innbyggere (antall):
antall
Kvinner (antall):
antall
Menn (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000):
per 1000
Døde i løpet av året (antall):
antall
Døde per 1000 innbyggere (per 1000):
per 1000
Innflyttere (antall):
antall
Utflytting (antall):
antall
Netto innflytting (antall):
antall
Skilte og separerte 16-66 år (antall):
antall
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent):
prosent
Enslige innbyggere 80 år og over (antall):
antall
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent):
prosent
Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall):
antall
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden (prosent):
prosent
Uføretrygda 18-66 år (antall):
antall
Andel uføretrygda 18-66 år (prosent):
prosent
Registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år (antall):
antall
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent):
prosent
Utenlandske statsborgere (antall):
antall
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (antall):
antall
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent):
prosent
Samlet fruktbarhetstall (antall):
antall
Forventet levealder ved fødsel, kvinner (år):
år
Forventet levealder ved fødsel, menn (år):
år
Innbyggere som bor i tettsteder per 1.1. (antall):
antall
Innbyggere (antall):
31.12
Kvinner (antall):
31.12
Menn (antall):
31.12
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000):
31.12
Døde i løpet av året (antall):
31.12
Døde per 1000 innbyggere (per 1000):
31.12
Innflyttere (antall):
31.12
Utflytting (antall):
31.12
Netto innflytting (antall):
31.12
Skilte og separerte 16-66 år (antall):
31.12
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent):
31.12
Enslige innbyggere 80 år og over (antall):
31.12
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent):
31.12
Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall):
31.12
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden (prosent):
31.12
Uføretrygda 18-66 år (antall):
31.12
Andel uføretrygda 18-66 år (prosent):
31.12
Registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år (antall):
31.12
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent):
31.12
Utenlandske statsborgere (antall):
1.1
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (antall):
31.12
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent):
31.12
Samlet fruktbarhetstall (antall):
31.12
Forventet levealder ved fødsel, kvinner (år):
31.12
Forventet levealder ved fødsel, menn (år):
31.12
Innbyggere som bor i tettsteder per 1.1. (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innbyggere (antall) , Kvinner (antall) , Menn (antall) ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Noen utvalgte nøkkeltall på befolkningen i fylkeskommunene. Følgende variabler vedrørende 2023 ble oppdatert 17. juni 2024: «Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall)», «Andel enslige forsørgere med stønad fra NAV (prosent)», «Uføretrygda 18-66 år (antall)» og «Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)». Øvrige variabler ble oppdatert med 2023-data 15. mars 2024. Siste oppdaterte årgang for variablene «Registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år (antall)» og «Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)» i denne tabellen var 2020. Registrerte ledige har siden blitt publisert av NAV. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Innflyttere (antall)

Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Utflytting (antall)

Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Netto innflytting (antall)

Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Uføretrygda 18-66 år (antall)

Fra 15. juni 2021 er aldersintervallet i variablene «Uføretrygda 18-66 år (antall)» (tidligere «Uførepensjonister 16-66 år (antall)») og «Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)» (tidligere «Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent)») oppdatert slik at aldersintervallene stemmer med dem som faktisk er mulige mottakere for ytelsen. Dette medfører at andelstallet er noe høyere sammenliknet med tidligere. Dette skyldes at nevneren i brøken nå ikke lenger omfatter befolkningen i alderen 16-17 år.

Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)

Fra 15. juni 2021 er aldersintervallet i variablene «Uføretrygda 18-66 år (antall)» (tidligere «Uførepensjonister 16-66 år (antall)») og «Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)» (tidligere «Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent)») oppdatert slik at aldersintervallene stemmer med dem som faktisk er mulige mottakere for ytelsen. Dette medfører at andelstallet er noe høyere sammenliknet med tidligere. Dette skyldes at nevneren i brøken nå ikke lenger omfatter befolkningen i alderen 16-17 år.

Registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år (antall)

I tabellene «11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (F)» og «11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (K)» er 2020 siste oppdaterte årgang. Registrerte ledige publiseres nå av NAV.

Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)

I tabellene «11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (F)» og «11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (K)» er 2020 siste oppdaterte årgang. Registrerte ledige publiseres nå av NAV.