Kommunal vannforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11791: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2023

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
Terje Lorentzen Landsem, Statistisk sentralbyrå
+47 988 43 139
15.03.2024 08:00
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr):
kr
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
prosent
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
prosent
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr):
31.12
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
31.12
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000