11789: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt avløp (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Måleenhet
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
prosent
Referansetid
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merk at for denne tabellen så vil det ikke publiseres 15. mars tall for oppfyllelse av rensekrav (for siste årgang). Samtidig vil 15. juni tallet for det aktuelle grunnlagstallet utgjøre foreløpige tall, og endelige tall vil bli frigitt i løpet av oktober måned. Bakgrunnen er at kildedata er basert på ekstern kilde (registerdata fra Miljødirektoratet), og ikke ordinær KOSTRA datainnsamling.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken