Kommunalt avløp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11789: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt avløp (K) 2015 - 2022

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
05.10.2023 08:00
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr):
kr
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
prosent
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr):
31.12
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merk at for denne tabellen så vil det ikke publiseres 15. mars tall for oppfyllelse av rensekrav (for siste årgang). Samtidig vil 15. juni tallet for det aktuelle grunnlagstallet utgjøre foreløpige tall, og endelige tall vil bli frigitt i løpet av oktober måned. Bakgrunnen er at kildedata er basert på ekstern kilde (registerdata fra Miljødirektoratet), og ikke ordinær KOSTRA datainnsamling. Kommune 1867 Bø har trekt sine innrapporterte sjølvkosttal for 2022 til KOSTRA. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.