Barnevernsinstitusjoner

Til toppen

11649: Barnevernsinstitusjoner. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter region, personellets kjønn, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

region


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

kjønn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

eierskap


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

institusjonstype


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Muligheten til å skille ut årsverk knyttet til offentlig eide sentre for foreldre og barn i region sør og øst, i virksomheter med også annen type drift, er forbedret for 2019. Dette har gitt en nedgang i årsverk for denne institusjonstypen fra statistikkåret 2019.
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner. Fra 2008 er institusjoner som tidligere var eid av Trondheim kommune inkludert i region Midt-Norge. Kvaliteten på datagrunnlaget for institusjonene i Oslo kommune er forbedret i løpet av 2010. Forbedringen gir en nedgang i årsverk ved institusjonene. Dersom Oslo kommune holdes utenfor betyr dette at veksten i avtalte årsverk for 2009-2010 for hele landet skulle vært rundt 2,7 i stedet for 1,1 prosent. Metoden for å beregne arbeidstid er endret fra og med 2018, og det gir et brudd i tidsserien for avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Les mer om denne endringen i «Om statistikken». Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken