Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11563: Energiforbruk i husholdninger og fritidshus (avslutta serie) 1990 - 2021

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
Malin Bjelvert, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 502
14.06.2022 08:00
Elektrisitet (GWh):
GWh
Kull og koks (GWh):
GWh
Fyringsolje og tungdestillat (GWh):
GWh
Fyringsparafin (GWh):
GWh
LPG, tungolje (GWh):
GWh
Ved (GWh):
GWh
Naturgass (GWh):
GWh
Fjernvarme (GWh):
GWh
Bensin (GWh):
GWh
Anleggsdiesel (GWh):
GWh
Auto diesel (GWh):
GWh
Biodrivstoff (GWh):
GWh
Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh):
GWh
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh):
GWh
Energiforbruk per husholdning (kWh):
kWh
Energiforbruk per person (kWh):
kWh
Elektrisitetsforbruk per husholdning (kWh):
kWh
Elektrisitetsforbruk per person (kWh):
kWh
Folkemengde:
personer
Antall husholdninger:
husholdninger
Elektrisitet (GWh):
31.12.
Kull og koks (GWh):
31.12.
Fyringsolje og tungdestillat (GWh):
31.12.
Fyringsparafin (GWh):
31.12.
LPG, tungolje (GWh):
31.12.
Ved (GWh):
31.12.
Naturgass (GWh):
31.12.
Fjernvarme (GWh):
31.12.
Bensin (GWh):
31.12.
Anleggsdiesel (GWh):
31.12.
Auto diesel (GWh):
31.12.
Biodrivstoff (GWh):
31.12.
Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh):
31.12.
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh):
31.12.
Energiforbruk per husholdning (kWh):
31.12.
Energiforbruk per person (kWh):
31.12.
Elektrisitetsforbruk per husholdning (kWh):
31.12.
Elektrisitetsforbruk per person (kWh):
31.12.
Folkemengde:
31.12.
Antall husholdninger:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elektrisitet (GWh) , Kull og koks (GWh) , Fyringsolje og tungdestillat (GWh) ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er et brudd i tidsserien for antall husholdninger som gir en ekstra stor økning i antall husholdninger i 2014. Uten dette bruddet ville gjennomsnittlig energibruk og elektrisitetsbruk per husholdning vært noe høyere i 2014.
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh): Tilsvarer tall for husholdninger i energibalansen, bortsett fra at anleggsdiesel brukt i fritidsbåter og LPG brukt i private biler også er inkludert her.

Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh): Tilsvarer tallet for energibruk i husholdninger i energiregnskapet.

Antall husholdninger: Kilde er folke- og boligtellinger for 1990 og 2001 og interpolerte tall i mellomliggende år. Fra 2005 er kilden registerbasert husholdningsstatistikk. Fra 2005 er tallene beregnet som gjennomsnitt for året.