Arealbruk i tettsteder

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11441: Nye bygninger, antall og bruksareal, etter avstand til eksisterende tettsted, bygningstype og arealklasse (K) 2014 - 2022

Svein Johan Reid, Statistisk sentralbyrå
+47 415 12966
16.11.2023 08:00
Antall nye bygninger:
bygninger
Bruksareal i største etasje, i nye bygninger (m²):
Antall nye bygninger:
31.12.
Bruksareal i største etasje, i nye bygninger (m²):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014 , 2015 , 2016 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fulldyrka jord , Ikke fulldyrka jord , Skog ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken gir så detaljerte tall som mulig for hver årgang, men vil også fange opp at datagrunnlagene blir mer fullstendige utover i perioden. Tabellene kan derfor ikke brukes til å beregne arealendringer mellom årgangene. Tabeller over arealendringer vil bli utført som egne analyser og bli publisert i egne tabeller.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Bruksareal i største etasje, i nye bygninger (m²)

Alt areal innenfor omsluttende vegger, for bygningens største etasje. For bygninger der dette arealet ikke er registrert anvendes median-verdi for bygninger av same bygningstype i Norge.