Arealbruk i tettsteder

Til toppen
11441: Nye bygninger, antall og bruksareal, etter avstand til eksisterende tettsted, bygningstype og arealklasse (K) 2014 - 2019
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Svein Johan Reid, Statistisk sentralbyrå
+47 415 12966
sjr@ssb.no

Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Antall nye bygninger:
bygninger
Bruksareal i største etasje, i nye bygninger (m²):
Referansetid
Antall nye bygninger:
31.12.
Bruksareal i største etasje, i nye bygninger (m²):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
bygningstype
avstand til eksisterende tettsted
arealklasse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

Valgfri variabel

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
avstand til eksisterende tettsted

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken gir så detaljerte tall som mulig for hver årgang, men vil også fange opp at datagrunnlagene blir mer fullstendige utover i perioden. Tabellene kan derfor ikke brukes til å beregne arealendringer mellom årgangene. Tabeller over arealendringer vil bli utført som egne analyser og bli publisert i egne tabeller.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Bruksareal i største etasje, i nye bygninger (m²)
Alt areal innenfor omsluttende vegger, for bygningens største etasje. For bygninger der dette arealet ikke er registrert anvendes median-verdi for bygninger av same bygningstype i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken