Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11288: Lokal og regional utvikling. Fylkeskommuneregnskap (1 000 kr). Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2015 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
1. Korrigerte brutto driftsutgifter (KBDU):
1 000 kr
1.1 Herav lønnsutgifter (KBDU):
1 000 kr
1.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (KBDU):
1 000 kr
1.3 Herav avskrivninger (KBDU):
1 000 kr
2. Brutto driftsutgifter (BDU):
1 000 kr
2.1 Herav lønnsutgifter (BDU):
1 000 kr
2.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
1 000 kr
2.3 Herav kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
1 000 kr
2.4 Herav overføringer fra kommunen (BDU):
1 000 kr
2.5 Herav avskrivninger (BDU):
1 000 kr
3. Brutto driftsinntekter (BDI):
1 000 kr
3.1 Herav brukerbetaling for kommunale tjenester (BDI):
1 000 kr
3.2 Herav andre salgs- og leieinntekter (BDI):
1 000 kr
3.3 Herav overføringer til kommunen med/uten krav til motytelse (BDI):
1 000 kr
4. Netto driftsutgifter (NDU):
1 000 kr
1. Korrigerte brutto driftsutgifter (KBDU):
31.12.
1.1 Herav lønnsutgifter (KBDU):
31.12.
1.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (KBDU):
31.12.
1.3 Herav avskrivninger (KBDU):
31.12.
2. Brutto driftsutgifter (BDU):
31.12.
2.1 Herav lønnsutgifter (BDU):
31.12.
2.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
31.12.
2.3 Herav kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
31.12.
2.4 Herav overføringer fra kommunen (BDU):
31.12.
2.5 Herav avskrivninger (BDU):
31.12.
3. Brutto driftsinntekter (BDI):
31.12.
3.1 Herav brukerbetaling for kommunale tjenester (BDI):
31.12.
3.2 Herav andre salgs- og leieinntekter (BDI):
31.12.
3.3 Herav overføringer til kommunen med/uten krav til motytelse (BDI):
31.12.
4. Netto driftsutgifter (NDU):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Korrigerte brutto driftsutgifter (KBDU) , 1.1 Herav lønnsutgifter (KBDU) , 1.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (KBDU) ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

4. Netto driftsutgifter (NDU)

Netto driftsutgifter: Netto driftsutgifter er ikke lik Brutto driftsutgifter minus Brutto driftsinntekter. Dette skyldes at vi i Brutto driftsutgifter korrigerer for artene 710 Sykelønnsrefusjon og 729 MVA-kompensasjon, mens vi ikke gjør tilsvarende korrigeringer i de andre begrepene.»