11287: Kulturminneforvaltning. Hovedtall for plan- og søknadsbehandling samt freda kulturminner. Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2009 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner:
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til automatisk freda kulturminner:
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner:
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til byggetiltak i omr m/bevaringsstatus:
årsverk
Vedtaksår for fylkeskommunal plan for kulturminner og kulturmiljø:
årstall
Ant. søkn. om bygge-/rivetiltak som angår kult.minner som fk. har uttalt seg om:
søknader
Herav antall søknader i områder med hensynssone for vern av kulturmiljø:
søknader
Herav søkn. om riving/vesentlig endr av ikke-freda bygninger oppført før 1850:
søknader
Antall dispensasjonssøknader I ALT etter pbl§ 19 som er oversendt fra kommunene:
dispensasjonssøknader
Antall disp.søkn om automatisk fredede kulturminner etter pbl §19 fra kommunene:
dispensasjonssøknader
Antall disp.søkn om nyere tids kulturminner fra kommunene:
dispensasjonssøknader
Antall disp.søkn om maritime kulturminner fra kommunene:
dispensasjonssøknader
Antall disp.søkn. fra fredningsvedtak i medhold av kulml §§ 15a, 19 og 20 i alt:
dispensasjonssøknader
Herav antall innvilgede dispensasjonssøknader som ikke krever avfredning:
dispensasjonssøknader
Ant. saker om off. og større priv. tiltak ift autom. freda kult.minner mottatt i alt:
saker
Ant saker om off/priv tiltak ift autom freda kult.minner sendt sjøfartsmuseum:
saker
Ant. saker om mindre, private tiltak ift autom. freda kult.minner mottatt i alt:
saker
Ant. saker om mindre, priv. tiltak ift autom. freda kult.minner sendt sjøfartsmuseum:
saker
Ant. lok. der fk har skjøttet autom. freda kulturminner uten tilskudd fra RA:
lokaliteter
Ant. lok. der fk har tilrettelagt autom freda kulturminner uten tilskudd fra RA:
lokaliteter
Fylkeskommunens kostnader ifm registreringer i mindre, private tiltak (kr):
kr
Beløp som fylkeskommunen har krevd dekning for etter kulml § 10 i rapp.året (kr):
kr
Referansetid
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner:
31.12.
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til automatisk freda kulturminner:
31.12.
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner:
31.12.
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til byggetiltak i omr m/bevaringsstatus:
31.12.
Vedtaksår for fylkeskommunal plan for kulturminner og kulturmiljø:
31.12.
Ant. søkn. om bygge-/rivetiltak som angår kult.minner som fk. har uttalt seg om:
31.12.
Herav antall søknader i områder med hensynssone for vern av kulturmiljø:
31.12.
Herav søkn. om riving/vesentlig endr av ikke-freda bygninger oppført før 1850:
31.12.
Antall dispensasjonssøknader I ALT etter pbl§ 19 som er oversendt fra kommunene:
31.12.
Antall disp.søkn om automatisk fredede kulturminner etter pbl §19 fra kommunene:
31.12.
Antall disp.søkn om nyere tids kulturminner fra kommunene:
31.12.
Antall disp.søkn om maritime kulturminner fra kommunene:
31.12.
Antall disp.søkn. fra fredningsvedtak i medhold av kulml §§ 15a, 19 og 20 i alt:
31.12.
Herav antall innvilgede dispensasjonssøknader som ikke krever avfredning:
31.12.
Ant. saker om off. og større priv. tiltak ift autom. freda kult.minner mottatt i alt:
31.12.
Ant saker om off/priv tiltak ift autom freda kult.minner sendt sjøfartsmuseum:
31.12.
Ant. saker om mindre, private tiltak ift autom. freda kult.minner mottatt i alt:
31.12.
Ant. saker om mindre, priv. tiltak ift autom. freda kult.minner sendt sjøfartsmuseum:
31.12.
Ant. lok. der fk har skjøttet autom. freda kulturminner uten tilskudd fra RA:
31.12.
Ant. lok. der fk har tilrettelagt autom freda kulturminner uten tilskudd fra RA:
31.12.
Fylkeskommunens kostnader ifm registreringer i mindre, private tiltak (kr):
31.12.
Beløp som fylkeskommunen har krevd dekning for etter kulml § 10 i rapp.året (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken