Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

10950: Energiforbruk i husholdninger og fritidshus (avslutta serie) 1990 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.10.2016
Kontakt
Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
abg@ssb.no

Måleenhet
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh):
GWh
Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh):
GWh
Elektrisitet (GWh):
GWh
Kull og koks (GWh):
GWh
Fyringsolje og tungdestillat (GWh):
GWh
Fyringsparafin (GWh):
GWh
LPG, tungolje (GWh):
GWh
Ved (GWh):
GWh
Naturgass (GWh):
GWh
Fjernvarme (GWh):
GWh
Bensin (GWh):
GWh
Auto diesel (GWh):
GWh
Biodrivstoff (GWh):
GWh
Strømforbruk per husholdning (kWh):
kWh
Total energibruk per husholdning (kWh):
kWh
Strømforbruk per person (kWh):
kWh
Total energibruk per person (kWh):
kWh
Folkemengde:
personer
Antall husholdninger:
husholdninger
Referansetid
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh):
31.12.
Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh):
31.12.
Elektrisitet (GWh):
31.12.
Kull og koks (GWh):
31.12.
Fyringsolje og tungdestillat (GWh):
31.12.
Fyringsparafin (GWh):
31.12.
LPG, tungolje (GWh):
31.12.
Ved (GWh):
31.12.
Naturgass (GWh):
31.12.
Fjernvarme (GWh):
31.12.
Bensin (GWh):
31.12.
Auto diesel (GWh):
31.12.
Biodrivstoff (GWh):
31.12.
Strømforbruk per husholdning (kWh):
31.12.
Total energibruk per husholdning (kWh):
31.12.
Strømforbruk per person (kWh):
31.12.
Total energibruk per person (kWh):
31.12.
Folkemengde:
31.12.
Antall husholdninger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det er et brudd i tidsserien for antall husholdninger som gir en ekstra stor økning i antall husholdninger i 2014. Uten dette bruddet ville gjennomsnittlig energibruk og elektrisitetsbruk per husholdning vært noe høyere i 2014.
statistikkvariabel
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh)
Tilsvarer tall i energibalansen og er utenom drivstoff i private biler, men inklusiv bensin brukt i redskaper, gressklippere osv. Bensin brukt til redskaper er beregnet til 200 GWh per år.
Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh)
Tilsvarer tallet for energibruk i husholdninger i energiregnskapet.
Auto diesel (GWh)
Inkluderer bensinforbruk til gressklippere osv. som er beregnet til 200 GWh per år. Bioetanol er skilt ut og plassert under biodrivstoff.
Auto diesel (GWh)
Biodiesel er skilt ut fra dieselforbruk, og plassert på biodrivstoff.
Total energibruk per husholdning (kWh)
Total energibruk i husholdninger utenom drivstoff til private biler dividert på antall husholdninger.
Total energibruk per person (kWh)
Total energibruk i husholdninger utenom drivstoff til private biler dividert på antall personer.
Folkemengde
Beregnet som gjennomsnitt for året.
Antall husholdninger
Kilde er folke- og boligtellinger for 1990 og 2001 og interpolerte tall i mellomliggende år. Fra 2005 er kilden registerbasert husholdningsstatistikk. Fra 2005 er tallene beregnet som gjennomsnitt for året.

Brukerveiledning for statistikkbanken