Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10950: Energiforbruk i husholdninger og fritidshus (avslutta serie) 1990 - 2015

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
18.10.2016 08:00
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh):
GWh
Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh):
GWh
Elektrisitet (GWh):
GWh
Kull og koks (GWh):
GWh
Fyringsolje og tungdestillat (GWh):
GWh
Fyringsparafin (GWh):
GWh
LPG, tungolje (GWh):
GWh
Ved (GWh):
GWh
Naturgass (GWh):
GWh
Fjernvarme (GWh):
GWh
Bensin (GWh):
GWh
Auto diesel (GWh):
GWh
Biodrivstoff (GWh):
GWh
Strømforbruk per husholdning (kWh):
kWh
Total energibruk per husholdning (kWh):
kWh
Strømforbruk per person (kWh):
kWh
Total energibruk per person (kWh):
kWh
Folkemengde:
personer
Antall husholdninger:
husholdninger
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh):
31.12.
Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh):
31.12.
Elektrisitet (GWh):
31.12.
Kull og koks (GWh):
31.12.
Fyringsolje og tungdestillat (GWh):
31.12.
Fyringsparafin (GWh):
31.12.
LPG, tungolje (GWh):
31.12.
Ved (GWh):
31.12.
Naturgass (GWh):
31.12.
Fjernvarme (GWh):
31.12.
Bensin (GWh):
31.12.
Auto diesel (GWh):
31.12.
Biodrivstoff (GWh):
31.12.
Strømforbruk per husholdning (kWh):
31.12.
Total energibruk per husholdning (kWh):
31.12.
Strømforbruk per person (kWh):
31.12.
Total energibruk per person (kWh):
31.12.
Folkemengde:
31.12.
Antall husholdninger:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh) , Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh) , Elektrisitet (GWh) ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er et brudd i tidsserien for antall husholdninger som gir en ekstra stor økning i antall husholdninger i 2014. Uten dette bruddet ville gjennomsnittlig energibruk og elektrisitetsbruk per husholdning vært noe høyere i 2014.

statistikkvariabel

Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh)

Tilsvarer tall i energibalansen og er utenom drivstoff i private biler, men inklusiv bensin brukt i redskaper, gressklippere osv. Bensin brukt til redskaper er beregnet til 200 GWh per år.

Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh)

Tilsvarer tallet for energibruk i husholdninger i energiregnskapet.

Auto diesel (GWh)

Inkluderer bensinforbruk til gressklippere osv. som er beregnet til 200 GWh per år. Bioetanol er skilt ut og plassert under biodrivstoff.

Auto diesel (GWh)

Biodiesel er skilt ut fra dieselforbruk, og plassert på biodrivstoff.

Total energibruk per husholdning (kWh)

Total energibruk i husholdninger utenom drivstoff til private biler dividert på antall husholdninger.

Total energibruk per person (kWh)

Total energibruk i husholdninger utenom drivstoff til private biler dividert på antall personer.

Folkemengde

Beregnet som gjennomsnitt for året.

Antall husholdninger

Kilde er folke- og boligtellinger for 1990 og 2001 og interpolerte tall i mellomliggende år. Fra 2005 er kilden registerbasert husholdningsstatistikk. Fra 2005 er tallene beregnet som gjennomsnitt for året.