Familievern

Til toppen

10938: Avsluttede meklinger. Tid fra begjæring til første time, etter meklingsinstans og årsak (F) 2014 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I 2016 er 32 saker ikke fordelt etter ventetid. I 2017 er 31 saker ikke fordelt etter ventetid. Det er avvik i summene for disse statistikkbanktabellene: 10936, 10937, 10938 og 10939. Frem til 2019 tilsvarer ikke totalen summen av de enkelte tallene i tabellene, men det er samme totaltall for alle de fire tabellene. Fra og med 2019 summerer tallene seg opp til summen i hver tabell, men tabellene gir ulike totaltall. Statistikkbanktabell 10937 vil gi riktig antall meklingssaker. For utfyllende informasjon, se tekstboks 'Manglende samsvar for meklingstabellene', i artikkel for 2019.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

år

2020

Grunnet covid-19-situasjonen, ble det ved et hastetiltak innført fritak for oppmøte til mekling i 2020 (Se tekstboks for «Meklinger uten oppmøte»). I løpet av 2020 ble det gjennomført 1 510 meklinger uten oppmøte ved familievernkontorene, og om lag 200 oppmøteløse meklinger ble gjennomført av eksterne meklere. Det totale antallet avsluttede meklinger i 2020 var dermed anslagsvis 19 700.