10937: Tidsbruk i avsluttede meklinger, etter meklingsinstans og årsak (F) 2014 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

meklingsinstans

Totalt 3 Valgte

Søk

årsak til mekling

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Meklinger i alt:
meklinger
Meklinger avsluttet etter 1 time:
meklinger
Meklinger avsluttet etter 2-4 timer:
meklinger
Meklinger avsluttet etter 5-7 timer:
meklinger
Avlyste meklinger:
meklinger
0-2 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
meklinger
2-6 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
meklinger
Lenger enn 6 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
meklinger
Referansetid
Meklinger i alt:
31.12.
Meklinger avsluttet etter 1 time:
31.12.
Meklinger avsluttet etter 2-4 timer:
31.12.
Meklinger avsluttet etter 5-7 timer:
31.12.
Avlyste meklinger:
31.12.
0-2 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
31.12.
2-6 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
31.12.
Lenger enn 6 måneder fra første time til meklingen er avsluttet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I tabellen er det 5 enheter med uoppgitt antall timer, og 12 enheter med uoppgitt varighet i 2015. Derfor summerer ikke tabellene seg. For 2016 var tallene hhv. 16 og 15. For 2017; hhv. 8 og 14.
Det forekommer manglende samsvar i summene for denne tabellen. Dette fordi det av juridiske hensyn ikke skal være tilknytning mellom sak og registrerte opplysninger på områdene tabellen dekker. Derfor får heller ikke SSB rettet eventuelle mangler.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken