Til toppen

10937: Tidsbruk i avsluttede meklinger, etter meklingsinstans og årsak (F) 2014 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
meklingsinstans
årsak til mekling

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

meklingsinstans


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

årsak til mekling


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I tabellen er det 5 enheter med uoppgitt antall timer, og 12 enheter med uoppgitt varighet i 2015. Derfor summerer ikke tabellene seg. For 2016 var tallene hhv. 16 og 15. For 2017; hhv. 8 og 14.
Det er avvik i summene for disse statistikkbanktabellene: 10936, 10937, 10938 og 10939. Frem til 2019 tilsvarer ikke totalen summen av de enkelte tallene i tabellene, men det er samme totaltall for alle de fire tabellene. Fra og med 2019 summerer tallene seg opp til summen i hver tabell, men tabellene gir ulike totaltall. Statistikkbanktabell 10937 vil gi riktig antall meklingssaker. For utfyllende informasjon, se tekstboks 'Manglende samsvar for meklingstabellene', i artikkel for 2019.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken