Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10704: Energiregnskapet. Tilgang og bruk av energiprodukter (PJ og GWh) (avslutta serie) 2011 - 2015

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
Lisbet Høgset, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4953
18.10.2016 08:00
Energiregnskapet (PJ):
PJ
Energiregnskapet (GWh):
GWh
Energiregnskapet (PJ):
31.12.
Energiregnskapet (GWh):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A1 Bryting av kull , A1.1 Produksjon, bryting av kull , A1.2 Vareinnsats, bryting av kull ,

Valgt 0 av totalt 34

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Energiprodukter i alt , Kull, koks og petrolkoks , Biobrensel og avfall ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter også energivarer brukt som råstoff.

regnskapspost

A2.1 Produksjon, utvinning

Inkluderer noe injisert gass, våtgass og naftalignende kondensat.

A2.2 Vareinnsats, utvinning

Inkl. forbruk på gassterminaler, supplybåter og i råoljetransport.

G1 Produksjon, kraftvarmeverk og fjernvarmeverk

Medregnet spillvarme fra industrien.

H Annen tilgang

Produksjon utenom energisektorene.

I Svinn, tap

Omfatter fakling av naturgass utenom energisektorene og fakling av metan fra avfallsfyllinger.

M Innenlandsk bruk (K-L)

Inkluderer norsk utenriks luftfart.