Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10519: J. Komune del 3. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2009 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
C1.f Gj.sn. saksbehandlingstid, eierseksjoneringer. Dager:
Dager
C1.g Gj.sn. saksbehandlingstid, oppmålingsforretninger. Dager:
Dager
D1.e Antall mottatte søknader om eierseksjonering:
Søknader
D2.e Eierseksjoneringer: Antall søknader ferdig behandlet (vedtak fattet):
Søknader
D3.e Antall anmodninger om tilleggsdokumentasjon for eierseksjoneringer:
Antall
E4.b Antall søkn i områder med bevaringsstatus innvilget i samsvar med plan:
Søknader
G.2.15 Antall utførte tilsyn med fokus på kulturminner og kulturmiljøer:
Antall
G3.b Antall byggesaker med utført tilsyn i eksisterende bygg:
Antall
G3.c Antall byggesaker med utført tilsyn i nybygg:
Antall
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
Bygninger
Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erst. egenprod, bygge- og delesaksbeh. (funksjon 304):
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til eierseksjonering (funksjon 305):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til eierseksjonering (funksjon 305):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. til eierseksjonering (funksjon 305):
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til eierseksjonering (funksjon 305):
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter eierseksjonering (funksjon 305):
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter eierseksjonering (funksjon 305):
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjen. som erstatter egenprod, eierseksjonering (funksjon 305):
1000 Kroner
Totale gebyrinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1000 Kroner
Totale gebyrinntekter, eierseksjonering (funksjon 305):
1000 Kroner
C1 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg. som privat forslag. Kalenderdager:
Dager
C2 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg fremmet av kommunen. Kalenderdager:
Dager
C3 Gj.snittlig saksbehandlingstid, områderegul. vedtatt av komm. Kalenderdager:
Dager
D3a.b Antall kommuneplanens arealdel som ble sendt på høring:
Antall
D3a.c Antall kommuneplanens samfunnsdel som ble sendt på høring:
Antall
D3a.e Antall tematiske kommunedelplaner som ble sendt på høring:
Antall
D3a.f Antall områdereguleringer som ble sendt på høring:
Antall
D3a.g Antall detaljreguleringer som ble sendt på høring:
?
D3b.b Antall kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse:
Antall
D3b.f Antall områdereguleringer møtt med innsigelse:
Antall
D3b.g Antall detaljreguleringer møtt med innsigelse:
Antall
D6 Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskriften siste året:
Antall
D6a Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 2, vedl. I:
Antall
D6b Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 3, vedl.II:
Antall
E1a Finnes gjeldende plan/bestemmelser m fokus på naturmangfold? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1b Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på friluftsliv? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1c Finnes gjeldende plan med fokus på kulturminner? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1c2 Finnes gjeldende plan med fokus på kulturmiljø? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1d Finnes gjeldende plan / bestemmelser med fokus på landskap? (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
E1e Finnes gjeldende plan/best. m fokus på universell utform? (1=ja, 0 = nei):
Ja/nei
E1f Finnes gjeldende plan/best. med fokus på klima og energi? (1=ja, 0 = nei):
Ja/nei
E1g Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på folkehelse? (1=ja, 0= nei):
Ja/nei
F12.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen:
Antall
F12.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen:
Antall
F12.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren:
Antall
F12.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen:
Antall
F12.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket:
Antall
F12.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket:
Antall
F12.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE:
Antall
F22.h Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg:
Antall
F22.i Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Fiskerisjefen:
Antall
F22.j Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet:
Antall
F22.k Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Områdetstyret for reindrift:
Antall
F22.l Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Sametinget:
Antall
F22.m Antall innsigelsertil kommune(del)plan fra nabokommune:
Antall
F22.n Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter:
Antall
G12.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen:
Antall
G12.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen:
Antall
G12.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren:
Antall
G12.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen:
Antall
G12.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket:
Antall
G12.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket:
Antall
G12.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE:
Antall
G22.h Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg:
Antall
G22.i Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Fiskerisjefen:
Antall
G22.j Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet:
Antall
G22.k Antall innsigelser til reguleringsplan fra Områdetstyret for reindrift:
Antall
G22.l Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Sametinget:
Antall
G22.m Antall innsigelsertil reguleringsplan fra nabokommune:
Antall
G22.n Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter:
Antall
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga plankrav:
Antall
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
Antall
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga plankrav:
Antall
F12a.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg plankrav:
Antall
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga plankrav:
Antall
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga plankrav:
Antall
F12a.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga plankrav:
Antall
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
Antall
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
Antall
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga plankrav:
Antall
F12a.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Områdestyret for reindrift pg plankrav:
Antall
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga plankrav:
Antall
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga plankrav:
Antall
F12a.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga plankrav:
Antall
F12b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
Antall
F12b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
Antall
F12b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
Antall
F12b.d Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
Antall
F12b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
Antall
F12b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga miljøvern:
Antall
F12b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga miljøvern:
Antall
F22b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
Antall
F22b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
Antall
F22b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga miljøvern:
Antall
F22b.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
Antall
F22b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga miljøvern:
Antall
F22b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga miljøvern:
?
F22b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga miljøvern:
Antall
F12c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
Antall
F12c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pg næringsforh:
Antall
F12c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pg næringsforh:
Antall
F12c.d Ant. innsigelser til kommune(del)pl fra Statens vegvesen pg næringsforh:
Antall
F12c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pg næringsforh:
Antall
F12c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga næringsforh:
Antall
F12c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga næringsforh:
Antall
F22c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
Antall
F22c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
Antall
F22c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga næringsforh:
Antall
F22c.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindr. pg næringsforh:
Antall
F22c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga næringsforh:
Antall
F22c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga næringsforh:
Antall
F22c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga næringsforh:
Antall
F12d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pg andre hensyn:
Antall
F12d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
Antall
F12d.c Antall inns. til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
Antall
F12d.d Antall inns. til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg andre hensyn:
Antall
F12d.e Antall inns. til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
Antall
F12d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga andre hensyn:
Antall
F12d.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga andre hensyn:
Antall
F22d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pg andre hensyn:
Antall
F22d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
Antall
F22d.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
Antall
F22d.d Ant. inns. til komm.(del)pl fra Omr.styret for reindrift pg andre hensyn:
Antall
F22d.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga andre hensyn:
Antall
F22d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga andre hensyn:
Antall
F22d.g Ant. Inns. til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
Antall
G12a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga plankrav:
Antall
G12a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
Antall
G12a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga plankrav:
Antall
G12a.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pg plankrav:
Antall
G12a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga plankrav:
Antall
G12a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga plankrav:
Antall
G12a.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga plankrav:
Antall
G22a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
Antall
G22a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
Antall
G22a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga plankrav:
Antall
G22a.d Ant. inns. til reguleringspl fra Områdestyret for reindrift pga plankrav:
Antall
G22a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga plankrav:
Antall
G22a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga plankrav:
Antall
G22a.g Ant. innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter pga plankrav:
Antall
G12b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
Antall
G12b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
Antall
G12b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
Antall
G12b.d Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
Antall
G12b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
Antall
G12b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga miljøvern:
Antall
G12b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga miljøvern:
Antall
G22b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
Antall
G22b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
Antall
G22b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga miljøvern:
Antall
G22b.d Ant. inns. til reguleringspl. fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
Antall
G22b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga miljøvern:
Antall
G22b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga miljøvern:
Antall
G22b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga miljøvern:
Antall
G12c.a Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
Antall
G12c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga næringsforh:
Antall
G12c.c Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga næringsforh:
Antall
G12c.d Ant. innsigelser til reguleringspl fra Statens vegvesen pga næringsforh:
Antall
G12c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga næringsforh:
Antall
G12c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga næringsforhold:
Antall
G22c.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
Antall
G22c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
Antall
G22c.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga næringsforh:
Antall
G22c.d Ant. inns. til reguleringspl fra Omr.styret for reindr. pga næringsforh:
Antall
G22c.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga næringsforhold:
Antall
G22c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga næringsforh:
Antall
G22c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga næringsforh:
Antall
G12d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga andre hensyn:
Antall
G12d.b Antall innsigelser til reguleringspl fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
Antall
G12d.c Antall innsigelser til reguleringspl fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
Antall
G12d.d Antall inns. til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga andre hensyn:
Antall
G12d.e Antall innsigelser til reguleringspl fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
Antall
G12d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga andre hensyn:
Antall
G12d.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga andre hensyn:
Antall
G22d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga andre hensyn:
Antall
G22d.b Antall innsigelser til reguleringspl. fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
Antall
G22d.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
Antall
G22d.d Ant. inns. til reg.plan fra Områdestyret for reindrift pga andre hensyn:
Antall
G22d.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga andre hensyn:
Antall
G22d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga andre hensyn:
Antall
G22d.g Ant. inns. til reguleringsplan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
Antall
C1.f Gj.sn. saksbehandlingstid, eierseksjoneringer. Dager:
1.1.
C1.g Gj.sn. saksbehandlingstid, oppmålingsforretninger. Dager:
1.1.
D1.e Antall mottatte søknader om eierseksjonering:
1.1.
D2.e Eierseksjoneringer: Antall søknader ferdig behandlet (vedtak fattet):
1.1.
D3.e Antall anmodninger om tilleggsdokumentasjon for eierseksjoneringer:
1.1.
E4.b Antall søkn i områder med bevaringsstatus innvilget i samsvar med plan:
1.1.
G.2.15 Antall utførte tilsyn med fokus på kulturminner og kulturmiljøer:
1.1.
G3.b Antall byggesaker med utført tilsyn i eksisterende bygg:
1.1.
G3.c Antall byggesaker med utført tilsyn i nybygg:
1.1.
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
1.1.
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
1.1.
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
1.1.
Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1.1.
Netto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1.1.
Brutto investeringsutgifter til bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1.1.
Brutto driftsinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1.1.
Lønn og sosiale utgifter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erst. egenprod, bygge- og delesaksbeh. (funksjon 304):
1.1.
Brutto driftsutgifter til eierseksjonering (funksjon 305):
1.1.
Netto driftsutgifter til eierseksjonering (funksjon 305):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. til eierseksjonering (funksjon 305):
1.1.
Brutto investeringsutgifter til eierseksjonering (funksjon 305):
1.1.
Brutto driftsinntekter eierseksjonering (funksjon 305):
1.1.
Lønn og sosiale utgifter eierseksjonering (funksjon 305):
1.1.
Kjøp av varer og tjen. som erstatter egenprod, eierseksjonering (funksjon 305):
1.1.
Totale gebyrinntekter bygge- og delesaksbehandling (funksjon 304):
1.1.
Totale gebyrinntekter, eierseksjonering (funksjon 305):
1.1.
C1 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg. som privat forslag. Kalenderdager:
1.1.
C2 Gj.snittlig saksbehandlingstid, detaljreg fremmet av kommunen. Kalenderdager:
1.1.
C3 Gj.snittlig saksbehandlingstid, områderegul. vedtatt av komm. Kalenderdager:
1.1.
D3a.b Antall kommuneplanens arealdel som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.c Antall kommuneplanens samfunnsdel som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.e Antall tematiske kommunedelplaner som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.f Antall områdereguleringer som ble sendt på høring:
1.1.
D3a.g Antall detaljreguleringer som ble sendt på høring:
1.1.
D3b.b Antall kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse:
1.1.
D3b.f Antall områdereguleringer møtt med innsigelse:
1.1.
D3b.g Antall detaljreguleringer møtt med innsigelse:
1.1.
D6 Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskriften siste året:
1.1.
D6a Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 2, vedl. I:
1.1.
D6b Antall område- og detaljreg.planer utredet etter KU-forskrift § 3, vedl.II:
1.1.
E1a Finnes gjeldende plan/bestemmelser m fokus på naturmangfold? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1b Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på friluftsliv? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1c Finnes gjeldende plan med fokus på kulturminner? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1c2 Finnes gjeldende plan med fokus på kulturmiljø? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1d Finnes gjeldende plan / bestemmelser med fokus på landskap? (1=ja, 0=nei):
1.1.
E1e Finnes gjeldende plan/best. m fokus på universell utform? (1=ja, 0 = nei):
1.1.
E1f Finnes gjeldende plan/best. med fokus på klima og energi? (1=ja, 0 = nei):
1.1.
E1g Finnes gjeldende plan/bestemmelser med fokus på folkehelse? (1=ja, 0= nei):
1.1.
F12.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen:
1.1.
F12.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen:
1.1.
F12.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren:
1.1.
F12.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen:
1.1.
F12.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket:
1.1.
F12.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket:
1.1.
F12.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE:
1.1.
F22.h Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg:
1.1.
F22.i Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Fiskerisjefen:
1.1.
F22.j Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet:
1.1.
F22.k Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Områdetstyret for reindrift:
1.1.
F22.l Antall innsigelser ftil kommune(del)plan ra Sametinget:
1.1.
F22.m Antall innsigelsertil kommune(del)plan fra nabokommune:
1.1.
F22.n Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter:
1.1.
G12.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen:
1.1.
G12.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen:
1.1.
G12.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren:
1.1.
G12.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen:
1.1.
G12.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket:
1.1.
G12.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket:
1.1.
G12.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE:
1.1.
G22.h Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg:
1.1.
G22.i Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Fiskerisjefen:
1.1.
G22.j Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet:
1.1.
G22.k Antall innsigelser til reguleringsplan fra Områdetstyret for reindrift:
1.1.
G22.l Antall innsigelser ftil reguleringsplan fra Sametinget:
1.1.
G22.m Antall innsigelsertil reguleringsplan fra nabokommune:
1.1.
G22.n Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter:
1.1.
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga plankrav:
1.1.
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
1.1.
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga plankrav:
1.1.
F12a.d Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg plankrav:
1.1.
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga plankrav:
1.1.
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga plankrav:
1.1.
F12a.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga plankrav:
1.1.
F12a.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
1.1.
F12a.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
1.1.
F12a.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga plankrav:
1.1.
F12a.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Områdestyret for reindrift pg plankrav:
1.1.
F12a.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga plankrav:
1.1.
F12a.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga plankrav:
1.1.
F12a.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga plankrav:
1.1.
F12b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
1.1.
F12b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
1.1.
F12b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
1.1.
F12b.d Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
1.1.
F12b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
1.1.
F12b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga miljøvern:
1.1.
F12b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga miljøvern:
1.1.
F22b.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
1.1.
F22b.b Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
1.1.
F22b.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga miljøvern:
1.1.
F22b.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
1.1.
F22b.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga miljøvern:
1.1.
F22b.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga miljøvern:
1.1.
F22b.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga miljøvern:
1.1.
F12c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
1.1.
F12c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pg næringsforh:
1.1.
F12c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pg næringsforh:
1.1.
F12c.d Ant. innsigelser til kommune(del)pl fra Statens vegvesen pg næringsforh:
1.1.
F12c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pg næringsforh:
1.1.
F12c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga næringsforh:
1.1.
F12c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga næringsforh:
1.1.
F22c.a Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
1.1.
F22c.b Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
1.1.
F22c.c Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga næringsforh:
1.1.
F22c.d Ant. inns. til kommune(del)pl fra Omr.styret for reindr. pg næringsforh:
1.1.
F22c.e Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga næringsforh:
1.1.
F22c.f Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga næringsforh:
1.1.
F22c.g Ant. innsigelser til kommune(del)plan fra andre mynd. pga næringsforh:
1.1.
F12d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Fylkesmannen pg andre hensyn:
1.1.
F12d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
1.1.
F12d.c Antall inns. til kommune(del)plan fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
1.1.
F12d.d Antall inns. til kommune(del)plan fra Statens vegvesen pg andre hensyn:
1.1.
F12d.e Antall inns. til kommune(del)plan fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
1.1.
F12d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Kystverket pga andre hensyn:
1.1.
F12d.g Antall innsigelser til kommune(del)plan fra NVE pga andre hensyn:
1.1.
F22d.a Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Forsvarsbygg pg andre hensyn:
1.1.
F22d.b Antall inns. til kommune(del)plan fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
1.1.
F22d.c Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
1.1.
F22d.d Ant. inns. til komm.(del)pl fra Omr.styret for reindrift pg andre hensyn:
1.1.
F22d.e Antall innsigelser til kommune(del)plan fra Sametinget pga andre hensyn:
1.1.
F22d.f Antall innsigelser til kommune(del)plan fra nabokommune pga andre hensyn:
1.1.
F22d.g Ant. Inns. til kommune(del)plan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
1.1.
G12a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga plankrav:
1.1.
G12a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga plankrav:
1.1.
G12a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga plankrav:
1.1.
G12a.d Antall innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pg plankrav:
1.1.
G12a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga plankrav:
1.1.
G12a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga plankrav:
1.1.
G12a.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga plankrav:
1.1.
G22a.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga plankrav:
1.1.
G22a.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga plankrav:
1.1.
G22a.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga plankrav:
1.1.
G22a.d Ant. inns. til reguleringspl fra Områdestyret for reindrift pga plankrav:
1.1.
G22a.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga plankrav:
1.1.
G22a.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga plankrav:
1.1.
G22a.g Ant. innsigelser til reguleringsplan fra andre myndigheter pga plankrav:
1.1.
G12b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga miljøvern:
1.1.
G12b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga miljøvern:
1.1.
G12b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga miljøvern:
1.1.
G12b.d Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga miljøvern:
1.1.
G12b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Jernbaneverket pga miljøvern:
1.1.
G12b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga miljøvern:
1.1.
G12b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga miljøvern:
1.1.
G22b.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga miljøvern:
1.1.
G22b.b Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga miljøvern:
1.1.
G22b.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga miljøvern:
1.1.
G22b.d Ant. inns. til reguleringspl. fra Omr.styret for reindrift pga miljøvern:
1.1.
G22b.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga miljøvern:
1.1.
G22b.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga miljøvern:
1.1.
G22b.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga miljøvern:
1.1.
G12c.a Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga næringsforh:
1.1.
G12c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fylkeskommunen pga næringsforh:
1.1.
G12c.c Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Riksantikvaren pga næringsforh:
1.1.
G12c.d Ant. innsigelser til reguleringspl fra Statens vegvesen pga næringsforh:
1.1.
G12c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga næringsforh:
1.1.
G12c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga næringsforhold:
1.1.
G22c.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga næringsforh:
1.1.
G22c.b Ant. innsigelser til reguleringsplan fra Fiskerisjefen pga næringsforh:
1.1.
G22c.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga næringsforh:
1.1.
G22c.d Ant. inns. til reguleringspl fra Omr.styret for reindr. pga næringsforh:
1.1.
G22c.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga næringsforhold:
1.1.
G22c.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga næringsforh:
1.1.
G22c.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra andre mynd. pga næringsforh:
1.1.
G12d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Fylkesmannen pga andre hensyn:
1.1.
G12d.b Antall innsigelser til reguleringspl fra Fylkeskommunen pga andre hensyn:
1.1.
G12d.c Antall innsigelser til reguleringspl fra Riksantikvaren pga andre hensyn:
1.1.
G12d.d Antall inns. til reguleringsplan fra Statens vegvesen pga andre hensyn:
1.1.
G12d.e Antall innsigelser til reguleringspl fra Jernbaneverket pga andre hensyn:
1.1.
G12d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra Kystverket pga andre hensyn:
1.1.
G12d.g Antall innsigelser til reguleringsplan fra NVE pga andre hensyn:
1.1.
G22d.a Antall innsigelser til reguleringsplan fra Forsvarsbygg pga andre hensyn:
1.1.
G22d.b Antall innsigelser til reguleringspl. fra Fiskerisjefen pga andre hensyn:
1.1.
G22d.c Antall innsigelser til reguleringsplan fra Bergvesenet pga andre hensyn:
1.1.
G22d.d Ant. inns. til reg.plan fra Områdestyret for reindrift pga andre hensyn:
1.1.
G22d.e Antall innsigelser til reguleringsplan fra Sametinget pga andre hensyn:
1.1.
G22d.f Antall innsigelser til reguleringsplan fra nabokommune pga andre hensyn:
1.1.
G22d.g Ant. inns. til reguleringsplan fra andre myndigheter pga andre hensyn:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. C1.f Gj.sn. saksbehandlingstid, eierseksjoneringer. Dager , C1.g Gj.sn. saksbehandlingstid, oppmålingsforretninger. Dager , D1.e Antall mottatte søknader om eierseksjonering ,

Valgt 1 av totalt 189

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000