Sysselsetting, registerbasert

10465: Ikke-sysselsatte med avgang fra enhet i staten siden året før, etter departement med underliggende enheter året før og arbeidsmarkedsstatus (avslutta serie) 2012 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

departement/enhet året før

Totalt 346 Valgte

Søk

arbeidsmarkedsstatus

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.02.2018
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
smn@ssb.no

Måleenhet
Personer som har gått ut av arbeidslivet:
personer
Referansetid
Personer som har gått ut av arbeidslivet:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Antallet tilganger eller avganger summerer seg oppover i organisasjonsstrukturen. Hvis en person fra et startår sammenliknet med neste/forrige år ikke er ansatt i samme publiseringsenhet, registreres det som en avgang/tilgang. Det medfører at alle nivåer, utenom laveste nivå, kan inneholde strømmer mellom publiseringsenheter innenfor samme etat/departementsområde, i tillegg til strømmer inn og ut av etaten/departementsområdet. For eksempel er antallet tilganger for staten i alt, summen av tilganger i alle enhetene på laveste publiseringsnivå. Tilsvarende er antallet tilganger for et departementsområde i alt, summen av tilganger i alle de underliggende enhetene på laveste publiseringsnivå. Hvis en ansatt skifter fra en etat til en annen innenfor samme departementsområde, teller det som både en tilgang og en avgang for dette departementsområdet i alt. Permisjon som innebærer utmelding fra NAVs Arbeidstakerregister, inngår som avgang (og senere tilgang). Permisjoner uten lønn over 14 dager skal meldes ut, f.eks. permisjoner ved skifte av arbeidsgiver i staten. Ansatte i foreldrepermisjon eller legemeldt sykefravær, regnes som ansatt basert på registre over dette. Vikarer inngår. Statistikken dekker ansatte i departementene, Statsministerens kontor, Domstolene i Norge og Sámediggi Sametinget, med underliggende virksomheter. I forhold til SSBs definisjon av statlig forvaltning, er det største unntaket at helseforetakene ikke er inkludert. Tallet på ansatte er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk som gir tall for tredje uke i november. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte (korttidsopphold). Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Den viktigste kilden er NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret). Ansatte som ifølge NAV er oppdragstakere, holdes utenfor. Strømningstabellene er avgrenset til personenes hovedarbeidsforhold.
arbeidsmarkedsstatus
Personene plasseres på én status prioritert ovenfra. Det betyr f.eks. at en person som både er i utdanning og mottar helserelatert ytelse, plasseres på statusen utdanning. Statusen «REGISTRERT HELT ARBEIDSLEDIG ELLER ANDRE ARBEIDSSØKENDE» er helt ledige, tiltaksdeltakere uten lønn fra arbeidsgiver, individstønad, dagpenger eller introduksjonsstønad. «HELSERELATERTE YTELSER» er sykepenger, nedsatt arbeidsevne på tiltak, arbeidsavklaringspenger, foreløpig uførepensjon eller varig uførepensjon. «PENSJONER» er etterlattepensjon inkl. barnepensjon, AFP, supplerende stønad, alderspensjon eller pensjoner fra andre enn NAV/Folketrygden. «ANNET» omfatter kontantstøtte, enslig forsørgerstønad, sosialhjelp, nedsatt arbeidsevne ikke på tiltak, død eller registrert utvandret uten å motta de nevnte ytelser. I annet inngår også personer som har gått fra å være ansatt i staten til å være registrert selvstendig næringsdrivende, i førstegangstjeneste, oppdragstaker eller i små/sporadiske arbeidsforhold, siden hovedkilden for sysselsettingsstatus her er NAVs Arbeidstakerregister. «UKJENT STATUS» er personer som er bosatte, men uten statusopplysninger. De kan f.eks. være hjemmeværende/forsørget, leve av kapitalinntekt, utvandret uten å melde fra, arbeide i annet land, eller være i arbeid eller ytelse som ikke er fanget opp i dette datagrunnlaget.

Brukerveiledning for statistikkbanken