Nasjonale befolkningsframskrivinger

10213: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B) (2014-framskrivingen) 2014 - 2040
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 428 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 106 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.06.2016
Kontakt
Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 21
mto@ssb.no

Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 47 03 23 04
sya@ssb.no

Måleenhet
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
personer
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
personer
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
personer
Lav nettoinnvandring (Alternativ MMML):
personer
Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH):
personer
Sterk aldring (Alternativ LHML):
personer
Svak aldring (Alternativ HLMH):
personer
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
personer
Ingen flytting (Alternativ MM00):
personer
Referansetid
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM):
01.01.
Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML):
01.01.
Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH):
01.01.
Lav nettoinnvandring (Alternativ MMML):
01.01.
Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH):
01.01.
Sterk aldring (Alternativ LHML):
01.01.
Svak aldring (Alternativ HLMH):
01.01.
Ingen nettoinnvandring (Alternativ MMM0):
01.01.
Ingen flytting (Alternativ MM00):
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant og 0 = null.
Før befolkningsframskrivningene publiseres blir desimaltall avrundet til heltall. Siden en avrundet sum ikke nødvendigvis tilsvarer summen av avrundede tall, kan man få litt ulike tall dersom man summerer folketallet på tvers av geografiske nivåer.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken