Plan- og byggesaksbehandling

10147: J1. Konsern del 2. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 92 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt:
Antall
J1.a Antall søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark behandlet:
Antall
J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet:
Antall
J1a.b Antall dispensasjoner innvilget etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark:
Antall
J.2.b Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i loven - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Antall
J1a.c Ant. disp. innvilget etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark:
Antall
J.2.c Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 5 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Antall
J1a.d Ant. disp. innvilget etter § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark:
Antall
J.2.d Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Antall
J1b.d Antall innvilgede søknader om motorferdsel i utmark på barmark:
Antall
J.1.b.e Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - avslag:
Antall
J1-2.d Antall dispensasjoner om motorferdsel i utmark gitt gitt siste år:
Antall
J2.a Antall disp. for motorferdsel i utmark gitt tidl. år og fremdeles gyldige:
Antall
J3.c Antall motorkjøretøy disponible/tillatt til leiekjøring:
Antall
K1 Antall saker der kommunen har bevilget penger til kulturminner/-miljøer:
Antall
K.2 Komm. har knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse(1=ja,0=nei):
Ja/nei
K.3 Vedtak i medhold av forskrift til pbl § 31- 4 om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
Antall
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
Bygninger
Godkjent bruksareal siste år, alle bygg:
Kvadratkilometer
I.1 Er det utarbeidet:
Ja/nei
I.1 År for sist utført/oppdatert Risiko- og sårbarhetsanalyse:
Årstall
I.2.a ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. skred-/rasfare (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.b ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. avrenning (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.c ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. temperatur (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.d ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. flom (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.e ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. havnivå/bølger (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.f ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. vind (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.g ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. annet (1=ja,0=nei):
Ja/nei
Innsyn i grunnkart og eiendomsgrenser via Internett:
Ja/nei
Innsyn i kartverk via Internett (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Innsyn i ortofoto via Internett:
Ja/nei
Investeringer i fyring og belysning. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 301 Plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod., f. 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 335, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 360, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 365, konsern:
1000 Kroner
Komm. energikostnader. Helse- og sosialtjenester. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Komm. energikostnader. Miljø og teknisk sektor. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Komm. energikostnader. Undervisn., kultur, kirke. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Kommunale energikostnader. Adm. og int. tjenester. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Kommunens areal. km2:
Kvadratkilometer
Korrigerte brutto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 335, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 360, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 365, konsern:
1000 Kroner
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1000 Kroner
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern:
1000 Kroner
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1000 Kroner
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 303 kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 335, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 360, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 365, konsern:
1000 Kroner
Plan-, bygge- og kartsaker (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1000 Kroner
Plan-, byggesaks- og kartbeh. (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1000 Kroner
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1000 Kroner
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1000 Kroner
Totale gebyrinntekter, f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering , konsern:
1000 Kroner
Øvrige driftsutgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
1000 Kroner
F1.2. Kommune(del)plan, antall innsigelsesårsaker i alt:
Antall
F1.2a5. Komm. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
Antall
G1.2 Reguleringsplan, antall innsigelsesårsaker i alt:
Antall
G1.2a5. Reg. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
Antall
E.1.a Planforankring naturmangfold:
Ja/nei
E.1.b Planforankring friluftsliv:
Ja/nei
E.1.c.1 Planforankring kulturminner:
Ja/nei
E.1.c.2 Planforankring kulturmiljø:
Ja/nei
E.1.d Planforankring landskap:
Ja/nei
E.1.e Planforankring universell utforming:
Ja/nei
E.1.f Planforankring klima og energi:
Ja/nei
E.1.g Planforankring folkehelsearbeid:
Ja/nei
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
Antall
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Antall
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Antall
Referansetid
J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt:
1.1.
J1.a Antall søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark behandlet:
1.1.
J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet:
1.1.
J1a.b Antall dispensasjoner innvilget etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark:
1.1.
J.2.b Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i loven - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
J1a.c Ant. disp. innvilget etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark:
1.1.
J.2.c Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 5 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
J1a.d Ant. disp. innvilget etter § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark:
1.1.
J.2.d Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
J1b.d Antall innvilgede søknader om motorferdsel i utmark på barmark:
1.1.
J.1.b.e Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - avslag:
1.1.
J1-2.d Antall dispensasjoner om motorferdsel i utmark gitt gitt siste år:
1.1.
J2.a Antall disp. for motorferdsel i utmark gitt tidl. år og fremdeles gyldige:
1.1.
J3.c Antall motorkjøretøy disponible/tillatt til leiekjøring:
1.1.
K1 Antall saker der kommunen har bevilget penger til kulturminner/-miljøer:
1.1.
K.2 Komm. har knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse(1=ja,0=nei):
1.1.
K.3 Vedtak i medhold av forskrift til pbl § 31- 4 om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
1.1.
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
1.1.
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
1.1.
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
1.1.
Godkjent bruksareal siste år, alle bygg:
1.1.
I.1 Er det utarbeidet:
1.1.
I.1 År for sist utført/oppdatert Risiko- og sårbarhetsanalyse:
1.1.
I.2.a ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. skred-/rasfare (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.b ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. avrenning (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.c ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. temperatur (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.d ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. flom (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.e ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. havnivå/bølger (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.f ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. vind (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.g ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. annet (1=ja,0=nei):
1.1.
Innsyn i grunnkart og eiendomsgrenser via Internett:
1.1.
Innsyn i kartverk via Internett (1=ja, 0=nei):
1.1.
Innsyn i ortofoto via Internett:
1.1.
Investeringer i fyring og belysning. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod., f. 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 335, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 360, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 365, konsern:
1.1.
Komm. energikostnader. Helse- og sosialtjenester. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Komm. energikostnader. Miljø og teknisk sektor. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Komm. energikostnader. Undervisn., kultur, kirke. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kommunale energikostnader. Adm. og int. tjenester. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kommunens areal. km2:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 335, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 360, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 365, konsern:
1.1.
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern:
1.1.
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 303 kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 335, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 360, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 365, konsern:
1.1.
Plan-, bygge- og kartsaker (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Plan-, byggesaks- og kartbeh. (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Totale gebyrinntekter, f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering , konsern:
1.1.
Øvrige driftsutgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
1.1.
F1.2. Kommune(del)plan, antall innsigelsesårsaker i alt:
1.1.
F1.2a5. Komm. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
1.1.
G1.2 Reguleringsplan, antall innsigelsesårsaker i alt:
1.1.
G1.2a5. Reg. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
1.1.
E.1.a Planforankring naturmangfold:
1.1.
E.1.b Planforankring friluftsliv:
1.1.
E.1.c.1 Planforankring kulturminner:
1.1.
E.1.c.2 Planforankring kulturmiljø:
1.1.
E.1.d Planforankring landskap:
1.1.
E.1.e Planforankring universell utforming:
1.1.
E.1.f Planforankring klima og energi:
1.1.
E.1.g Planforankring folkehelsearbeid:
1.1.
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
1.1.
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene ble revidert 17.10.2013
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken