Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10147: J1. Konsern del 2. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt:
Antall
J1.a Antall søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark behandlet:
Antall
J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet:
Antall
J1a.b Antall dispensasjoner innvilget etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark:
Antall
J.2.b Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i loven - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Antall
J1a.c Ant. disp. innvilget etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark:
Antall
J.2.c Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 5 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Antall
J1a.d Ant. disp. innvilget etter § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark:
Antall
J.2.d Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Antall
J1b.d Antall innvilgede søknader om motorferdsel i utmark på barmark:
Antall
J.1.b.e Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - avslag:
Antall
J1-2.d Antall dispensasjoner om motorferdsel i utmark gitt gitt siste år:
Antall
J2.a Antall disp. for motorferdsel i utmark gitt tidl. år og fremdeles gyldige:
Antall
J3.c Antall motorkjøretøy disponible/tillatt til leiekjøring:
Antall
K1 Antall saker der kommunen har bevilget penger til kulturminner/-miljøer:
Antall
K.2 Komm. har knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse(1=ja,0=nei):
Ja/nei
K.3 Vedtak i medhold av forskrift til pbl § 31- 4 om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
Antall
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
Bygninger
Godkjent bruksareal siste år, alle bygg:
Kvadratkilometer
I.1 Er det utarbeidet:
Ja/nei
I.1 År for sist utført/oppdatert Risiko- og sårbarhetsanalyse:
Årstall
I.2.a ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. skred-/rasfare (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.b ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. avrenning (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.c ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. temperatur (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.d ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. flom (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.e ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. havnivå/bølger (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.f ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. vind (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.g ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. annet (1=ja,0=nei):
Ja/nei
Innsyn i grunnkart og eiendomsgrenser via Internett:
Ja/nei
Innsyn i kartverk via Internett (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Innsyn i ortofoto via Internett:
Ja/nei
Investeringer i fyring og belysning. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 301 Plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod., f. 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 335, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 360, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 365, konsern:
1000 Kroner
Komm. energikostnader. Helse- og sosialtjenester. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Komm. energikostnader. Miljø og teknisk sektor. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Komm. energikostnader. Undervisn., kultur, kirke. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Kommunale energikostnader. Adm. og int. tjenester. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Kommunens areal. km2:
Kvadratkilometer
Korrigerte brutto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 335, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 360, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 365, konsern:
1000 Kroner
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1000 Kroner
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern:
1000 Kroner
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1000 Kroner
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 303 kart og oppmåling, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 335, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 360, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 365, konsern:
1000 Kroner
Plan-, bygge- og kartsaker (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1000 Kroner
Plan-, byggesaks- og kartbeh. (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1000 Kroner
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1000 Kroner
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1000 Kroner
Totale gebyrinntekter, f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering , konsern:
1000 Kroner
Øvrige driftsutgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
1000 Kroner
F1.2. Kommune(del)plan, antall innsigelsesårsaker i alt:
Antall
F1.2a5. Komm. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
Antall
G1.2 Reguleringsplan, antall innsigelsesårsaker i alt:
Antall
G1.2a5. Reg. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
Antall
E.1.a Planforankring naturmangfold:
Ja/nei
E.1.b Planforankring friluftsliv:
Ja/nei
E.1.c.1 Planforankring kulturminner:
Ja/nei
E.1.c.2 Planforankring kulturmiljø:
Ja/nei
E.1.d Planforankring landskap:
Ja/nei
E.1.e Planforankring universell utforming:
Ja/nei
E.1.f Planforankring klima og energi:
Ja/nei
E.1.g Planforankring folkehelsearbeid:
Ja/nei
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
Antall
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Antall
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Antall
J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt:
1.1.
J1.a Antall søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark behandlet:
1.1.
J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet:
1.1.
J1a.b Antall dispensasjoner innvilget etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark:
1.1.
J.2.b Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i loven - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
J1a.c Ant. disp. innvilget etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark:
1.1.
J.2.c Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 5 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
J1a.d Ant. disp. innvilget etter § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark:
1.1.
J.2.d Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
J1b.d Antall innvilgede søknader om motorferdsel i utmark på barmark:
1.1.
J.1.b.e Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - avslag:
1.1.
J1-2.d Antall dispensasjoner om motorferdsel i utmark gitt gitt siste år:
1.1.
J2.a Antall disp. for motorferdsel i utmark gitt tidl. år og fremdeles gyldige:
1.1.
J3.c Antall motorkjøretøy disponible/tillatt til leiekjøring:
1.1.
K1 Antall saker der kommunen har bevilget penger til kulturminner/-miljøer:
1.1.
K.2 Komm. har knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse(1=ja,0=nei):
1.1.
K.3 Vedtak i medhold av forskrift til pbl § 31- 4 om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
1.1.
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
1.1.
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
1.1.
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
1.1.
Godkjent bruksareal siste år, alle bygg:
1.1.
I.1 Er det utarbeidet:
1.1.
I.1 År for sist utført/oppdatert Risiko- og sårbarhetsanalyse:
1.1.
I.2.a ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. skred-/rasfare (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.b ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. avrenning (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.c ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. temperatur (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.d ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. flom (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.e ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. havnivå/bølger (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.f ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. vind (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.g ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. annet (1=ja,0=nei):
1.1.
Innsyn i grunnkart og eiendomsgrenser via Internett:
1.1.
Innsyn i kartverk via Internett (1=ja, 0=nei):
1.1.
Innsyn i ortofoto via Internett:
1.1.
Investeringer i fyring og belysning. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod., f. 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 335, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 360, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 365, konsern:
1.1.
Komm. energikostnader. Helse- og sosialtjenester. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Komm. energikostnader. Miljø og teknisk sektor. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Komm. energikostnader. Undervisn., kultur, kirke. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kommunale energikostnader. Adm. og int. tjenester. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kommunens areal. km2:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 335, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 360, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 365, konsern:
1.1.
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern:
1.1.
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 303 kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 335, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 360, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 365, konsern:
1.1.
Plan-, bygge- og kartsaker (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Plan-, byggesaks- og kartbeh. (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Totale gebyrinntekter, f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering , konsern:
1.1.
Øvrige driftsutgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
1.1.
F1.2. Kommune(del)plan, antall innsigelsesårsaker i alt:
1.1.
F1.2a5. Komm. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
1.1.
G1.2 Reguleringsplan, antall innsigelsesårsaker i alt:
1.1.
G1.2a5. Reg. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
1.1.
E.1.a Planforankring naturmangfold:
1.1.
E.1.b Planforankring friluftsliv:
1.1.
E.1.c.1 Planforankring kulturminner:
1.1.
E.1.c.2 Planforankring kulturmiljø:
1.1.
E.1.d Planforankring landskap:
1.1.
E.1.e Planforankring universell utforming:
1.1.
E.1.f Planforankring klima og energi:
1.1.
E.1.g Planforankring folkehelsearbeid:
1.1.
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
1.1.
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt , J1.a Antall søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark behandlet , J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet ,

Valgt 1 av totalt 92

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000