Leiemarkedsundersøkelsen

Til toppen

09894: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og utleierkategori (kr) (avslutta serie) 2012 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Oslo og Bærum kommune , Akershus utenom Bærum kommune ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittsleiene er vektet og kan således ikke summeres opp. Ulikt antall observasjoner ligger til grunn for gjennomsnittsleiene avhengig av stratifisering. Gjennomsnittsleiene er ikke direkte sammenlignbare mellom årganger, da hver årgang bygger på uavhengige utvalg og utleieobjektene derfor kan være ulike med hensyn på variabler som er viktige for fastsettelse av leien. Større metodeendringer i 2012 gjør også tallene mindre egnet for sammenligninger over år. 'Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere' - Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus fylke. 'Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere' og 'Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk' - Ekskl. Akershus fylke. Gjennomsnittstall for hele landet og alle utleiekategorier publiseres ikke.

prissone

Soneinndelingen er ikke en standard klassifisering.