Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09790: Sysselsatte, etter kjønn, yrke og avtalt/vanlig arbeidstid. Årsgjennomsnitt (midlertidig ikke oppdatert) 2011 - 2020

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
28.01.2021 08:00
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte, heltid (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte, deltid (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte, heltid (prosent):
prosent
Sysselsatte, deltid (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig arbeidstimer per uke:
timer per uke
Sysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte, heltid (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte, deltid (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte, heltid (prosent):
Løpende referanseuker
Sysselsatte, deltid (prosent):
Løpende referanseuker
Gjennomsnittlig arbeidstimer per uke:
Løpende referanseuker
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fram til og med 2020 ble heltid/deltid beregnet på bakgrunn av avtalt/vanlig arbeidstid og eventuelt på bakgrunn av den samlede arbeidstiden i opp til to jobber. I 2021 var det en omlegging av AKU (se Om statistikken ). Fra og med 2021 blir heltid/deltid beregnet på bakgrunn av vanlig arbeidstid, og (for dem med flere jobber) kun på bakgrunn av den vanlige arbeidstiden i hovedjobben. Både før og etter omleggingen i 2021 blir arbeidstid under 32 timer regnet som deltid, 37 timer eller mer som heltid, og 32-36 timer som enten deltid eller heltid på bakgrunn av hva respondenten klassifiserer det som. Fra og med 2021 blir også varierende vanlig arbeidstid klassifisert som enten heltid eller deltid på bakgrunn av hva respondenten klassifiserer det som. Endringstall mellom 2020 og 2021 bør tolkes med forsiktighet på grunn av disse forholdene. Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Det ble gjennomført en større omlegging av AKU fra januar 2021, se Om statistikken for mer informasjon om endringene som ble foretatt. Som følge av omleggingen ble antallet personer 15-74 år i ny AKU redusert med 26 700. Omleggingen i 2021 medførte videre brudd i antallet sysselsatte beregnet til 21 900 og brudd i antallet arbeidsledige beregnet til 5 400 (begge estimater, sistnevnte ikke signifikant). Antallet personer utenfor arbeidssyrken ble dermed redusert med 54 000 (residualbestemt). I 2021 opphørte også bruken av indirekte intervju, altså at medlemmer i husholdningen kunne svare på vegne av andre husholdningsmedlemmer (i praksis ofte de yngste). Denne endringen ser ut til å ha gitt brudd i enkelte variabler mellom 2020 og 2021 for de yngste aldersgruppene.